Välj en sida

Sjundeå å (Heidi Holmlund)

Det nyaste numret av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s informationstidskrift Aquarius har nyligen publicerats. Tidskriftens huvudtema är detta år den diffusa belastningen. Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga deltog i produktionen av tidskriften.

Diffus belastning är ett omfattande mångdimensionellt problem, som belastar våra vattendrag på olika håll i Finland. Att få bukt med den, kräver samarbete och engagemang bland allt från markägare och innevånare till företag och kommuner.

Restaureringen av Sjundeå å är ett utmärkt exempel på ett tillvägagångssätt, som utgår från tillrinningsområdet på ett omfattande sätt. LUVYs vattendragssakkunniga Anu Suonpää-Espinola berättari sin artikel om Sjundeå å:s nya restaureringsberättelse. I den är det centrala, att man för samman olika aktörer samt att man jobbar tillsammans.

Arbetet försvåras av de hela tiden förändrade förhållandena. Vattendragssakkunniga Katja Pellikka granskar i sin artikel klimatförändringens inverkan på åtgärderna, som gjorts på åkrarna. På basen av resultaten hotar klimatförändringen, att upphäva effekterna av de åtgärder som gjorts på åkrarna. Därför bör man för att minska belastningen i ännu högre utsträckning ta i bruk till exempel skyddszoner, 2-stegsfåror samt markförbättringsmedel.

Även Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s nya verksamhetsledare Hannu Moilanen efterlyser i sin ledare ett omfattande samarbete inom vattenskyddet. Att sköta om vattendragen är viktigt, eftersom ”vi behöver vatten mera än vad vatten och vattendragen behöver oss” påminner Moilanen.

Aquarius är Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s (FVFF) informationstidskrift och den utkommer en gång i året. Förbundet representerar de regionala vattenskyddsföreningarna, till vilka LUVY hör, i gemensamma ärenden i förhållande till statsmakten samt övriga offentliga instanser.

Alla LUVYs medlemmar får tidskriften. Om du är medlem, men inte tidigare anmält din adress till LUVY eller inte har fått tidskriften, kan den beställas från LUVY.