Välj en sida

Billnäs och Åminnefors fiskvägar öppnades för tredje gången för vandringsfiskarna. (Piia Nordström)

De år 2020 färdigbyggda Svartåns första fiskvägarna öppnades i år för tredje gången för vandringsfiskarna. Billnäs fiskväg öppnades 4.5 och Åminnefors fiskväg 13.5. Öpningen av den nedre fiskvägen i Åminnefors försenades lite från det planerade på grund av service och renoveringsarbeten, men nu är fiskvägarna öppna och fiskarna slipper åter att stiga förbi kraftverksdammarna via fiskvägarna. I år kommer fiskarna vid fiskvägarna att följas med kamera och räknare både vid Åminnefors och vid Billnäs.

Förverkligandet av laxfiskarnas vandringsmöjligheter från havet längs med Svartån till Lojosjön, Hiidenvesi,  ända till Högfors och Loppis, tog i början av året åter igen ett stort steg framåt. Raseborgs stad, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad och Loppis kommun samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) har avtalat om förverkligandet och finansieringen av “Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2030“ för perioden 2022–2029. Det är frågan om ett nationellt sett betydande och omfattande samarbete, som har inverkan på hela vattendragets tillstånd samt regionens dragkraft.     

Målsättningen för kommande fyra åren är att bygga fiskvägar vid Åkersforsen och Svartåforsen. För detta ändamål kommer man att samla in 3,4 miljoner euro i helhetsfinansiering. Därtill förverkligas nödvändiga åtgärder för att trygga laxfiskarnas och flodpärlmusslans livskraft. För att möjliggöra en livskraftig flodpärlmusslepopulation, måste man förbättra vandringsförbindelsen, stärka laxfiskbeståndet, förbättra vattenkvaliteten och restaurera strömmande vattendrag. Flodpärlmussan fungerar i Karisån som vattendragsrestaureringarnas paraplyart – när flodpärlmusslan skyddas och dess livsmiljöer restaureras, gynnas även andra arter, särskilt laxfiskarna.  

Den av kommunerna och LUVY godkända “Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021” började år 2016 det målmedvetna arbetet för att återhämta laxfiskarna till vattendraget. Arbetets mest betydelsefulla resultat var färdigställandet och ibruktagandet av Åminnefors och Billnäs fiskvägar år 2020. Det tillsammans med kommunerna gjorda fortsättningsavtalet tryggar arbetets fortsättning fram till år 2030.  

“Som helhet har restaureringsarbetet en positiv inverkan på rekreationsanvändningen i vattendraget och därmed också på regionens turismvärden”, säger LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Tilläggsuppgifter:

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.