Välj en sida

Kameran vid Svartåns fiskvägsmätare fångade ett fantastiskt ögonblick när laxen elegant rörde sig fritt genom Åminnefors fiskväg och strävade mot Billnäs, där de övre lekbäckarna lockar till lek. (LUVY / Juha-Pekka vähä)

Fiskvägarna vid Åminnefors och Billnäs stängdes i slutet av november. Fiskvägarna var öppna i nästan sju månader. Under sommarens fiskvägsuppföljning observerades rekordantalet nästan 7 000 fiskar från Åminnefors fiskväg, varav 60 % passerade upp genom fiskräknaren. Även vid Billnäs observerades nästan 2 000 fiskar. De flesta av dessa var mörtfiskar, särskilt vimma och braxen, men det fanns även några stora laxarfiskar och havsöringar bland dem. För att påskynda återhämtningen av havsöringsbeståndet vill man göra utplanteringar. 

I fjol observerades tre exceptionellt aktiva vandringsperioder vid Åminnefors fiskväg. Den livligaste perioden var den 12–16 maj, precis under lektiden för vimmor, då nästan 3500 fiskobservationer registrerades. Under två dagar (13–14 maj) var antalet observationer över tusen fiskar per dag. De andra två aktiva vandringsperioderna vid Åminnefors fiskväg var den 25–27 maj (totalt 935 fiskobservationer) och den 8–9 juni (316 fiskobservationer). Mellan juli och september noterades cirka 300 fiskobservationer per månad, men i oktober var antalet endast lite över 100. Medan hösten fortskred svalnade vattnet snabbt och vintern kom tidigt. I november gjordes endast färre än tio fiskobservationer, även om det fanns vissa störningar i fiskräknaren och vissa fiskar kanske inte upptäcktes. 

I Billnäs noterades sammanlagt 1 914 fiskobservationer under övervakningsperioden, varav 76 % passerade upp genom fiskräknaren. I Billnäs var maj månad inte särskilt livlig när det gällde fiskobservationer. Över 40 % av observationerna noterades istället under september. Även i Billnäs observerades huvudsakligen mörtfiskar, särskilt braxen, men också en liten mängd laxfiskar noterades som vandrade uppåt via Billnäs fiskväg. 

Trots det rekordhöga antalet fiskobservationer från Svartåns fiskvägar är antalet laxfiskar som vandrar uppströms ganska litet. Från Åminnefors fiskväg registrerades 10 laxfiskar, varav hälften var laxar och hälften stora havsöringar. Den första observationen gjordes redan då fiskvägarna öppnades i början av maj när en havsöring vandrade nedströms via fiskvägen. Den sista observationen av laxfisk gjordes i slutet av november av en laxfisk som också rörde sig nedströms. Från Billnäs fiskväg gjordes endast 4 säkra observationer av laxfiskar som rörde sig uppströms. 

“Det lilla antalet laxfiskar är kanske en besvikelse, men ingen överraskning”, konstaterar projektchef Juha-Pekka Vähä. Orsakerna till det låga antalet uppströms vandrand laxfiskar beror på det svaga tillståndet för områdets laxbestånd och deras livsmiljöer. Mängden yngel av laxvandringsfiskar som planteras ut i Svartån är liten, laxsmolten (vandringsyngel) har varit i dåligt skick de senaste åren, och nedvandringens dödlighet är känd för att vara hög särskilt vid de övre kraftverksdammarna. Å andra sidan har det inte varit möjligt att plantera ut öringsyngel i Svartåns sidofåror de senaste åren. och Utan  utplanteringar går återhämtningen av öringbeståndet i Svartåns sidofåror långsamt och är för närvarande bara beroende av några få vandrande öringar. I Karisåns övre område har det genomförts ganska många ut planteringar varje år och öringbeståndet har återhämtat sig. Vi har kapacitet att plantera ut öring med ursprung från Karisälven och därmed återställa öringbeståndet även i Svartåns sidofåror, men vi behöver markägarnas godkännande för utplanteringarna, säger projektchef Juha-Pekka Vähä. 

För närvarande förhåller sig en del av markägarna skeptiska till återhämtningen av laxbestånden i sidofårorna. För att främja en positiv attityd anordnade LUVY en fiskkväll vid Svartån i september förra året. Målet med fiskkvällen var att hitta svar på hur fisk påverkar bland annat jordbruket.   

Svartåns fiskkväll 31.10.2023 >> 

Trots den långsamma återhämtningen av laxbestånden fortsätter arbetet med att förbättra vandringslederna och vattenkvaliteten i Svartån. I december erhöll Raseborgs stad ett vattentillstånd från regionförvaltningsverket för att bygga en naturlig fiskväg förbi Åkerforsens kraftverksdamm. I Billnäs i Svartå har också nedvandringsmöjligheterna för laxfiskar förbättrats och undersökts. En rapport om utvecklings- och forskningsarbetet gällande nedvandringen sommaren 2023 är under arbete. Resultaten ser lovande ut, men mer information kommer att tillkännages senare. 

Arbete för att återinföra vandringsfiskarna i Svartån görs i samarbete med områdets kommuner inom laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen som koordineras av LUVY. Återhämtningen av laxfiskstammarna är kritisk särskilt för flodpärlmusslan, då laxfiskarna fungerar som mellanvärdar för flodpärlmusslan. 

Tilläggsuppgifter:  

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.