Välj en sida

Vid Svartåforsens kraftverksdamm reglerar man vattennivån i Lojo sjö samt mängden vatten som rinner vidare i Svartån.

Regionförvaltningsverket har avgett sitt beslut gällande ändringsansökan om regleringen av Lojo sjö.  De tillståndsvillkor, som varit i kraft i regleringstillståndet, har inte i alla situationer gjort det möjligt, att utföra en vettig reglering, eftersom regleringen har varit kopplad till kalendern.  I och med beslutet blir bl.a. regleringen av Lojo sjö under våren och sensommaren mera flexibel än tidigare.

Koskienergia Oy lämnade år 2019 en ändringsansökan till tillståndsmyndigheten gällande regleringen av Lojo sjö. Granskningsarbetet gällande utvecklandet av regleringen leddes och finansierades av en styrgrupp med följande sammansättning: Nylands NTM-central, städerna Raseborg, Lojo och Högfors, kommunerna Vichtis och Loppis, innehavaren av regleringstillståndet Koskienergia Oy, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Granskningsarbetet gällande regleringen gjordes av Finlands miljöcentral. Ändringen av tillståndet finansierades av Nylands NTM-central, Koskienergia Oy samt av områdets kommuner Lojo, Raseborg och Vichtis.

Tillståndsvillkoren i det i kraft varande regleringstillståndet gjorde inte en förnuftig reglering möjlig i alla vattensituationer, eftersom regleringen var kopplad till kalendern. Målsättningen med ändringen av tillståndsbestämmelserna var, att jämna ut flödesvariationerna i Svartån och på det sättet bättre säkerställa lämpliga vattennivåer i Lojo sjö med tanke på rekreationsanvändningen. Med tanke på utvecklandet av regleringen av Lojo sjö gjorde man en utredning, där man granskade hur de nuvarande regleringsbestämmelserna fungerar i olika vattensituationer. I beräkningarna beaktade man också klimatförändringens inverkan.

I fortsättningen är det möjligt, att bättre kunna beakta olika snö- och vattensituationer vid regleringen. En sänkning av vårens vattenstånd blir smidigare och man undviker onödig förbiledning av vatten. Risken att Svartåns åkrar blir dränkta av vatten minskar, vilket också minskar urlakningen av jordpartiklar och näringsämnen till ån. Förändringarna har en positiv inverkan på Lojosjöns vattenvolym, fiskbestånd och vattenståndet under säsongen för sjöns rekreationsbruk. Även vattenkraften gynnas. Genom ändringen av regleringen garderar man sig också för effekterna av klimatförändringen.

Utvecklandet av regleringen ingår i vattendragsområdets kommuners och LUVYs gemensamma Laxfiskarna till Svartån -vattendragsvision. ”Det är fint, att ändringsansökan gällande regleringen, som beretts tillsammans med olika aktörer som en del av Laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen fick ett positivt beslut” gläder sig LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

Jaana Pönni
verksamhetsledare
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738