Välj en sida

Åkerforsens kraftverk. (LUVY / Henna Björkqvist)

Den 18.12.2023 har regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljat vattentillstånd för bygga Åkerforsens naturenliga kraftverks fiskväg bredvid Åkerforsens energikraftverk. Åkerforsens kraftverk som är beläget invid Salo-Ingåvägen är från havet sett det tredje kraftverket av fyra i Svartå ån, och har även den största fallhöjden. Åren 2018–2019 byggdes fiskvägar i de två första som en del av FRESHHABIT LIFE IP-projektet, i samarbete med områdets kommuner och kraftverksbolaget Koskienergia Koskivoima Ab. Vattentillståndet för Åkerforsen möjliggör att följande vandringshinder från havet till Lojosjön kringgås. Efter Åkerforsen är det bara Svartåforsens kraftverksdamm som hindrar laxfiskarna från att stiga ända upp till Lojosjön och de strömmande vattendrag som finns ovanför.

Fiskvägsplaneringen och tillståndsprocessen för byggandet av Åkerforsens fiskväg har varit en process i flera etapper. Tillståndsbehandlingen tog lite över ett år. Det som gör tillståndsbehandlingen och beslutet  exceptionellt är två parallella tillståndsansökningar för samma åtgärd för att underlätta fiskvandringen till fiskvägen förbi dammen. Förverkligandet av projektplanerna skilde sig dock anmärkningsvärt från varandra. Fiskvägen som planerats av Raseborgs stad, som erhöll vattenlovet ,hade en 600 meter lång naturlik bäckfåra förbi kraftverksdammen, medan raftverksbolaget planerade tekniska Borland-fiskväg skulle placeras inne i kraftverkets flottningstunnel.  

Den naturenliga bäcken skulle möjliggöra förutom fiskarnas vandring även deras existens året runt och förökning i bäcken. Det finns även planer för att grunda livsmiljöer för Svartå åns unika flodpärlmussla. På så vis skulle bäcken även ha andra betydande fördelar förutom ordnande av fiskvandringen.

Följande steg i projektet är att samordna fiskvägsplanerna och enöverenskommelse med kraftföretaget, startande av byggnadsskedet samt att säkerställa den behövliga totalfinansieringen. Byggnadsarbetena av fiskvägarna startar först efter att finansieringen och byggnadsplanerna är klara, i nuläget ser det ut att ske tidigast år 2025.

“Tillståndsbeslutet för Åkerforsens fiskväg och byggandet av fiskvägen är ett stort steg framåt för att återinföra vandringsfiskarna till Karis ån och är ett av stadens spetsprojekt”, gläder sig tekniska direktören Jan Gröndahl från Raseborgs stad.

Arbete för att återinföra vandringsfiskarna i Svartån gör i samarbete med områdets kommuner inom laxfiskarna till Karisån-vattendragsvisionen som koordineras av LUVY.

Tillståndsbeslutet för Svartå å väntas i början av år 2024. Framstegen för byggandet fiskvägen är ett resultat av ett långsiktigt  och gemensamt vattenvårdsarbete tillsammans med områdets kommuner. “Vi lyckas tillsammans!”, gläder sig verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY.

Nyttan av fiskvägarna för flodpärlmusslan är betydande, för laxfiskarna fungerar som mellanvärdar för flodpärlmusslan.Framgången av en naturlig livscykel för de migrerande laxfiskarna, öring och lax, gagnar även flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Dessutom skapar förverkligandet av fiskvägarna möjligheter för utvecklande av turism och företagsverksamhet samt förbättrar hela vattendragets rekreationsanvändning.

Tilläggsuppgifter:

Oskar Sjöberg
Projektchef
Raseborgs stad
oskar.sjoberg@raasepori.fi
019 289 2529

Jan Gröndahl
Teknisk direktör
Raseborgs stad
jan.grondahl@raasepori.fi
019 289 2550

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.