Välj en sida

Genom valet av strömaterial är det möjligt att påverka miljöns tillstånd. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Åt häststallen har man redan under fyra år tid erbjudit rådgivning i miljöärenden inom Sjundeå å:s och Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt. Målsättningen med den rådgivning, som Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) erbjuder, är att åt stallen erbjuda information och lösningar för hur man kan minska vattendragsbelastningen samt främja miljöskyddet. Rådgivningsverksamheten fortsätter inom Hiidenvesi restaureringsprojekt under sommaren 2023.

Häststallens rådgivare börjar i maj åka omkring bland häststallen i Västra Nyland. Rådgivaren tar kontakt med stallen per brev, där man erbjuder möjligheten till ett kartläggnings- och rådgivningsbesök. Vid rådgivningen besöker man de enskilda stallen och avsikten är, att tillsammans med stallets ägare eller hästföretagaren gå igenom situationen gällande miljöbelastningen.

”Häststallen har möjlighet att ta i bruk flera olika metoder, med hjälp av vilka man strävar efter att minska stallens miljöeffekter”, berättar miljörådgivare Kirsi Mansilla från LUVYs projekt. ”Sådana metoder eller praxis är tillexempel energieffektiva energilösningar, återanvändning och planeringen av avloppshanteringen” tillägger Mansilla. ”Genom valet av torrströ och hanteringen av vattenförbrukningen är det möjligt att inverka på tillståndet i miljön och vattendragen”, beskriver Mansilla.

Inom projektet har man publicerat informationsmaterial till häststallen gällande miljö- och vattenskyddet. Materialet består av en kortare broschyr ”Miljöskydd i häststallen” samt en längre guide ”Råd till häststall gällande miljöärenden och tillstånd”. Avsikten med den kortare broschyren är, att påminna om varför det är viktigt att sköta stallens miljöärenden. I den längre guiden har man samlat uppgifter om stallens gödselhantering, lagstiftning, avfallshantering och avloppsvatten. Guiderna innehåller dock inte kommunernas egna miljöskyddsbestämmelser.

Guiderna till häststallen och tilläggsinformation finns på webbsidan Vattnenskvalitet >>

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
projektarbetare, rådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.