Välj en sida

Effektiverat fiske i Enäjärvi

Intervjuer av finansiärerna

Enäjärven tehokalastushankkeen yritys-, yhdistys- ja kuntarahoittajilta kysyttiin mitä Enäjärvi heille merkitsee ja mikä sai heidät lähtemään rahoittamaan tehokalastushanketta. Enäjärvellä on tarkoitus poistaa 75 000 kg särkikalaa vuodessa kolmen vuoden ajan. Hankkeessa tullaan kehittämään hoitokalastusprosessia monen toimijan ja menetelmän yhdistelmänä. Lisäksi hankkeessa tehdään vedenlaadun ja eläinplanktonin seurantaa, jolloin voidaan arvioida tehokalastuksen vaikuttavuutta.

Vichtis kommun

www.vihti.fi

1. Vem är du, varifrån kommer du och berätta med några ord om er organisation?

Sari Brusila, miljöchef från Vichtis kommuns miljöskydds- och övervakningsenhet. Enheten ansvarar för övervakningen av miljön och främjandet av naturskyddet inom Vichtis kommuns område.

2. Vad betyder Enäjärvi och/eller Sjundeå å (eller alternativt något av den intervjuades närvattendrag ifall man inte är härifrån) för dig och er organisation?

Vattendragens välmående är en fördel för alla. Vackra landskap, naturens välmående samt säkerställandet av framtiden är viktiga saker. Vattendragen är viktiga för Vichtis och Vichtisborna och vi vill aktivt värna om dem.

3. Vad fick er att komma med och finansiera projektet Det effektiverade vårdfisket i Enäjärvi sjö? 

För oss i kommunen var det självklart, att vi ville komma med i det här projektet, som är mycket värt att stöda. Genom restaureringen av källvattendragen kommer Sjundeå å:s belastning på Östersjön att minska betydligt.

4. Vad betyder ansvarsfullhet för er och er organisation?

Klimatet och bevarande av naturens diversitet är centrala ärenden enligt Vichtis kommuns strategi. Ansvarsfullheten syns tvärvetenskapligt på många sätt Vichtis kommuns dagliga arbete.

5. Har ni några andra projekt eller verksamhet i anslutning till vattenskydd?

Vichtis kommun finansierar flera vattendragsprojekt för tillfället och man har förbundit sig att fortsätta bevarandet och förbättrandet av vattendragens och naturens mångformighet inom Vichtis kommuns område. Detta förbättrar även kvaliteten och levnadsförhållandena i de nedanför följande vattendragen.


Sari Brusila, Vichtis

YARA

www.yara.fi

1. Vem är du, varifrån kommer du och berätta med några ord om er organisation?

Jag heter Juha Liespuu och jag ansvarar för verksamheten vid Yara forskningsstation.

Vid Yara Kortkanniemi forskningsstation, som ligger i Ojakkala i Vichtis, har man allt sedan år 1961 idkat forskning rörande växtnäringsämnen och gödsling. På asen av forskningsarbetet har man utvecklat innovativa odlings- och gödslingslösningar samt skräddarsytt gödselmedel för Finlands utmanande växtförhållanden. Målsättningen med arbetet har alltid varit en bättre skörd och kvalitet samt näringseffektivitet. Finlands växtsäsong är ovanligt kort och hektisk och därför är det viktigt, att vi har en egen växtnäringsforskning här i de nordliga förhållandena.

2. Vad betyder Enäjärvi och/eller Sjundeå å (eller alternativt något av den intervjuades närvattendrag ifall man inte är härifrån) för dig och er organisation?

Vi besöks årligen av ca 2 000 gäster, av vilka över hälften kommer från utlandet. Det är en stor glädje och källa till stolthet att för gästerna presentera det finländska sjölandskapet. Vi låter gästerna bada bastu i rökbastun vid Enäjärvis strand. Ett rent och klart sjövatten är en viktig del av bastu upplevelsen såväl för gästerna som för mig personligen.

Och naturligtvis njuter jag själva av sjölandskapet. Jag har tidvis också haft nät under isen och fått hisnande gösfångster!

3. Vad fick er att komma med och finansiera projektet Det effektiverade vårdfisket i Enäjärvi sjö?

Enäjärvi har alltid varit viktig för oss. Vi har under årtiondenas lopp deltagit i många olika sjörestaureringsprojekt och det stod klart från början att vi kommer med i projektet. Projektets målsättning är ambitiöst och deltagarna i projektet är ett yrkeskunnigt gäng. Jag tror starkt att man med projektet uppnår fina resultat.

4. Vad betyder ansvarsfullhet för er och er organisation?

I Yara ingår i dagsläget ansvarsfullhet gällande miljön i all verksamhet.

Lantbruket spelar en viktig roll även inom vattenskyddet och förbättrandet av tillståndet i Östersjön. En hållbar användning av näringsämnena, en god skörd och bindandet av kol till marken är en viktig del av en hållbar effektivisering av odlingen och genom det, ansvar för miljön. Yara har för odlingsverksamheten utvecklat en teknik, där man kan beakta odlingsväxternas verkliga näringsbehov. Då men tillsätter gödsel enligt växternas behov minimerar man även effekterna på miljön.

5. Har ni några andra projekt eller verksamhet i anslutning till vattenskydd?

Vi har redan under flera år strävat till att återskapa gamla strandängsmiljöer med hjälp av Hereford-köttboskap och får.

Vi har också i slutet av huvuddikena sedimentationsbassänger jämte efterföljande våtmarksområden. Deras funktion uppföljs två gånger per år genom analys av vatten och sedimentprover.

En lätt markberedning, precisionsgödsling och skyddszoner med buskvegetation är också viktiga vattenskyddsåtgärder hos oss.

Vid Yara Kotkaniemi har vi ett i kraft varande ISO14001-miljöcertifikat. Inom ramen för det definieras forskningsstationens miljömålsättningar samt uppföljningen av dem. Vattenskyddet ingår starkt i våra målsättningar.

Jag anser att det är viktigt, att vi som företag undersöker och testa utöver gödslingsforskningen även saker som sammanhänger med miljön. Till exempel skyddszoner och våtmarker har hos oss varit i bruk långt över 20 år.

Juha Liespuu, Yara

Föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy)

www.vihdin-lasy.fi

1. Berätta med några ord om er organisation

Föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) är en vattenskyddsförening, som främst samlar in medel för att förbättra tillståndet i sjöarna Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Tervalampi, Huhmarjärvi och Sjundeå å.

Lasy verkar på frivillig basis – en aktiv styrelse ansvarar för verksamheten, som starkt förbundit sig att förbättra tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag samt den vägen även förbättra tillståndet i Östersjön. Verksamhetens rötter går tillbaka till år 1993 och man har gjort massor för vattenskyddet i föreningen under årens lopp. Vi har aktivt varit med också för att få i gång projektet Det effektiverade vårdfisket i sjön Enäjärvi.

2. Vad betyder Enäjärvi och/eller Sjundeå å för er organisation?

I Lasys verksamhet deltar såväl så väl fast bosättning som fritidsboare vid de olika sjöarnas stränder eller aktiva personer som annars bara är intresserade av vattenskydd. Vi förenas alla av en dröm om renare vatten samt viljan att vattnens ekologiska tillstånd är gott. Sjundeå å är värdefull i många olika avseenden och vi vill skydda och restaurera denna skatt.

3. Vad fick er att komma med och finansiera projektet Det effektiverade vårdfisket i Enäjärvi sjö?

Våra sjöar är i dåligt skick och vår förenings avsikt är att försöka förbättra tillståndet i sjöarna. Vi tvekade inte att gå med i projektet. Vi hoppas att projektet verkligen och på riktigt lyckas minska den inre belastningen och den vägen förbättra sjöarnas tillstånd samt förbättra sjöarnas användningsmöjligheter. Det skulle vara mäktigt att kunna simma och fiska i rena sjöar!

4. Vad etyder ansvarsfullhet för er och er organisation?

Ansvarsfullhet styr vår verksamhet. I detta långsiktiga arbete finns inga omkörningsfiler, ärendena måste föras framåt på ett ansvarsfullt sätt och med största möjliga yrkesskicklighet. Ansvarsfullhet är en genomskinlig verksamhet och ett kvalitativt långsiktigt vattenskydd.

5. Har ni några andra projekt eller verksamhet i anslutning till vattenskydd?

Lasy gör intensivt samarbete med LUVY och övriga lokala aktörer såsom Vichtis kommun samt ett flertal företag. Vi har lång erfarenhet av lokala aktiviteter inom vattenskyddet och vi vill dela med oss till vattenskyddets bästa av det omfattande kunnande, som vi samlat på oss under åren. Vi verkar på gräsrotsnivå och vi strävar kontinuerligt till, att hämta vattenskyddet närmare invånarna. Via oss kan man t.ex. delta i talkoarbete samt donera medel till verksamheten.

Inom projektet gör man väldigt mycket arbete, men ändå finns det kvar att göra. Med hjälp av de insamlade medlen kan man utöka de mest centrala åtgärderna, vilka är bl.a. restaureringen av Enäjärvi våtmark, en utvärdering av effekterna av Torholanoja diket, som rinner till Enäjärvi, utvärdering av inverkan från Myllyoja diket, som rinner till sjön Poikkipuoliainen samt en reducering av näringsämnena inom Hulttilanoja dikets tillrinningsområde.


Lasys styrelse

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

sso.fi

1. Vem är du, varifrån kommer du och berätta med några ord om er organisation?

Anu Karppinen, SSO:s kund- och kommunikationschef. Suur-Seudun Osuuskauppa är en ett företag som baserar sig på sina 70 000 ägarkunder och som erbjuder tjänster för att glädja och underlätta vardagen, men som också utför små goda dåd, eftersom man finns till för att göra den egna hemtrakten till en bättre plats att leva på.

2. Vad betyder Enäjärvi och/eller Sjundeå å (eller alternativt något av den intervjuades närvattendrag ifall man inte är härifrån) för dig och er organisation?

Ett kombinerat svar i samband med följande fråga.

3. Vad fick er att komma med och finansiera projektet Det effektiverade vårdfisket i Enäjärvi sjö?

Vi inom SSO tänkte att vi har ett litet företags hjärta, men ett stort företags ansvar och därför vill vi göra lokalt små viktiga insatser. Sjundeå å:s restaureringsprojekt är ett utmärkt exempel på, att genom att förbättra tillståndet i vårt områdes vattendrag, kan vi konkret höja trivseln samt den lokala livskraften. Vi frågar också årligen av våra ägarkunder för vilka ändamål man vill att vi skall använda våra donationsmedel. Åtgärder som hör ihop med miljön blir populärare från år till år.

4. Vad betyder ansvarsfullhet för er och er organisation?

Ansvarsfullhet är i praktiken grunden för vår existens, eftersom en andelslag är till för sina kunder och för att göra hembygden till en bättre plats att leva på. Det betyder ett dagligt arbete och verksamhet i praktiken. Andelslaget är med i det egna områdets vardag – för att på många olika sätt skapa någonting gott – till lycka för den egna regionen.

5. Har ni några andra projekt eller verksamhet i anslutning till vattenskydd?

Vi har bl.a. även tidigare samarbetat med LUVY i då det gällt att få Laxfiskarna tillbaka till Lojos vattendrag.

Prysmian Group Finland Oy

fi.prysmiangroup.com

1. Vem är du, varifrån kommer du och berätta med några ord om er organisation?

Olli Anttonen, försäljningschef, Prysmian Group Finland Oy. I Finland har vårt bolag kabelfabriker i Uleåborg och Kyrkslätt. Vi producerar land- och sjökablar för transport och distribution av elström samt installationskablar för byggnader och specialmiljöer (bl.a. fartyg). Antalet anställda vid våra fabriker i Finland är över 600 personer och vi är den största arbetsgivaren inom kabelbranschen i Finland.

2. Vad betyder Enäjärvi och/eller Sjundeå å (eller alternativt något av den intervjuades närvattendrag ifall man inte är härifrån) för dig och er organisation?

Vi tar vatten från Sjundeå å och det används för kylning samt tillverkning av dricksvatten. Dessutom ligger Kyrkslättfabriken i Pickalaviken-området dit Sjundeå å rinner. Sjundeå å och dess närområden används för rekreation för invånarna i området samt för folk på utflykt, vilket betyder att dess värde är stort för många människor.

3. Vad fick er att komma med och finansiera projektet Det effektiverade vårdfisket i Enäjärvi sjö?

För oss förenas utvecklandet av nytt och bevarandet av naturens mångfald på ett bra sätt i projektet och vi vill för vår del vara med i verksamheter, där det kan finnas potential för användning i större utsträckning även på annat håll i Finland. Vi vet på basen av miljöuppföljningarna att huvuddelen av Pickalavikens belastning kommer från Sjundeå å. Vi såg projektet speciellt som ett innovativt nytt sätt att förbättra vår närmiljö.

4. Vad betyder ansvarsfullhet för er och er organisation?

Ansvarsfullhet finns integrerad i vår koncerns strategi, vilket betyder att det är en väsentlig del i all vår verksamhet. I vår dagliga verksamhet syns ansvarsfullheten konkret i allt vårt beslutsfattande, såsom vid anskaffningar och investeringar. Som företag vill vi vara riktningsvisare då det gäller ansvarsfullhet. Vi uppnådde första plats inom den eltekniska branschen i Dow Jones index för hållbar utveckling år 2021.

5. Har ni några andra projekt eller verksamhet i anslutning till vattenskydd?

Vi håller på att avveckla vårt eget avloppsvattensreningsverk och ansluta oss till det kommunala avloppsvattensystemet.


Olli Anttonen, Prysmian Group Finland Oy
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet