Välj en sida

Bild: Målet för teamet för restaurering av rinnande vatten är en i det närmaste naturenlig fåra jämte dess omgivning.

Gör dig bekant med LUVYs team för restaurering av rinnande vatten, vars centrala sakkunniga är Juha-Pekka Vähä, Joonas Tammivuori och Aki Mettinen. De rinnande vattnen – åar, bäckar och små rännilar- restaureras i första hand för att åtgärda effekterna av mänskliga åtgärder såsom rensningar och utbyggnad av vattendrag. Med restaureringsåtgärderna, som utförs i samarbete med mark- och vatten-ägarna, främjar man förutom vattendragens ekologiska tillstånd även rekreationsmöjligheterna samt säkerställer, att de hotade arterna och miljöerna bevaras. Inom jordbruksområdena är restaureringen av rinnande vatten ett sammanjämkande mellan naturvärdena och torrläggningen av marken, som föreningen främjar genom naturenliga torrläggningsmetoder och iståndsättning av fåror. Inom tätortsområdena är det viktigt att också beakta hanteringen av dagvattnen.

Föreningen förverkligar restaureringarna av rinnande vatten med många års erfarenhet för det mesta målmedvetet som långsiktiga projekthelheter tillsammans med övriga aktörer och områdets kommuner. En del av projekten är landsomfattande helheter, såsom projektet Freshabit LIFE IP, som finansieras av EU:s Life-program, inom vilket man bygger fiskvägar, förbättrar den hotade flodpärlmusslans levnadsbetingelser samt restaurerar bäckar, åar, sjöar, våtmarker och kärr. I restaurering rinnande vatten-projekten ingår inventeringar av tillståndet i de rinnande vattnen, identifiering av problemområden, planeringen och förverkligandet av restaureringarna samt uppföljningen av åtgärdernas inverka.

Typiska åtgärder, då man restaurerar rinnande vatten, är avlägsnandet av vandringshinder samt åter-ställandet av rensade och uträtade fåror så att de blir i det närmaste naturenliga. Man kan förverkliga restaureringarna t.ex. genom flytta rensningsmaterial tillbaka till fåran, öka mängden trämaterial som föda och underlag för vatteninsekter samt att göra fårans längd- bredd- och strandlutningar mera mångsidiga.  Effekterna av restaureringarna utvärderas genom att följa med utöver fårans hydrologi och vattenkvalitet även genom att undersöka förändringar i bottendjurssamhällena samt fiskbestånden.

Vem som helst kan delta i de konkreta restaureringsåtgärderna via talkoverksamhet eller genom att rapportera intressanta iakttagelser gällande exempelvis öringar, musslor eller vandringshinder. LUVYs rinnandevatten-team drar tillsammans med Valonia, som verkar i Egentliga Finland, en kurs i restaurering av rinnande vatten. Kursen finansieras av Europas havs- och fiskerifond via vilken man kan bekanta sig med det öppna material gällande den intressanta världen gällande restaureringar av rinnande vatten.

Vi presentera våra samtliga arbetsteam under de närmaste månaderna samtidigt som vi publicerar våra sakkunnigas kompetens i sammandrag på våra webbsidor. I följande nyhetsbrev presenterar vi teamet som ansvarar för projektidéer, ansökningar om finansiering samt projektledning. Vårt team för restaurering av rinnande vatten.

Våra restaurerare av rinnande vatten utgörs av sakkunniga med en passionerad inställning till sitt jobb, som utvecklar och uppdaterar sina kunskaper via vetenskaplig forskning samt via evenemang och skolningstillfällen. Bekanta dig med team-medlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser via länken nedan. Presentationerna av de sakkunniga hittas även på vår webbsida under balken Kontaktuppgifter.

Läs mera om Juha-Pekka Vähä
Läs mera om Joonas Tammivuori
Läs mera om Aki Mettinen