Välj en sida

Bild: Med hjälp av provtagare, som placeras på bottnen, undersöker man sedimentationens mängd. (LUVY Jussi vesterinen)

I Hiidenvesi restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), fortsätter man med undersökningen av sjöns näringsbalans tillsammans med Helsingfors universitet.

Undersökningen inleddes år 2020 med universitetets provtagning i sjöbassängerna i Hiidenvesi sjö samt med restaureringsprojektets provtagningar i fårorna som rinner till sjön. Forskarna från Helsingfors universitet tog prover från sedimenten i de olika sjöbassängerna för att reda ut fosforhalterna samt komponenterna, som frigör fosfor samt fosfatets diffusionshastigheter. För att bestämma fosforns nettosedimentation tog man också prov för åldersbestämning av sedimenten. För att beräkna sjöns inre belastning behöver man information om såväl processerna som sker i sjöns sediment som vattenkvalitetens egenskaper.

År 2021 fortsätter undersökningen med sedimentationsmätningar. I slutet av våren placerade man ut sedimentprovtagare, som är utmärkta med nätflaggor tillsammans med Helsingfors universitets kontaktuppgifter. Områdets fiskeövervakare har informerats via fiskeriområdet.

”Det är viktigt att man inte lyfter nätflaggorna utan orsak, så att det insamlade materialet hålls i insamlingsapparaturen och undersökningen inte störs”, hoppas limnolog Juha Niemistö från AFRY Finland Oy, som är ansvarig för undersökningen.

Hiidenvesi sjö belastas med en hel del yttre belastning, av vilken belastningen av fast substans och fosfor är de för vattendraget viktigaste. I näringsbalansundersökningen följer Hiidenvesi restaureringsprojekt med vattenkvaliteten i ett flertal fåror som mynnar ut i sjön. Med i den kontinuerliga uppföljningen är åarna Olkkalanjoki, Vanjoki samt en lantbruksfåra i Vichtis.  Dessutom följer man med hjälp av provtagningar med belastningen, som kommer via Oinasjoki, Santoja, Hongistonoja, Hynnänoja och Sulkavanoja. Genom uppföljningen av ån Väänteenjoki får man information om det vatten som lämnar Hiidenvesi sjö. Med hjälp av vattenkvalitetsuppgifterna kan man modellera den yttre belastningen på Hiidenvesi sjö.

”Man har gjort ett långsiktigt arbete kring Hiidenvesi sjö för att minska den yttre belastningen och det arbetet bör man fortsätta med även i framtiden. Det är emellertid viktigt att uppdatera kunskapen om den inre belastningen och dess förhållande till den yttre belastningen så, att man i fortsättningen kan välja de mest effektiva restaureringsmetoderna”, konstaterar projektchef Jussi Vesterinen från LUVY. Undersökningens slutrapport blir klar i slutet av år 2021.

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2016–2021 finansieras av tillrinningsområdet kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2020–2022.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Vattendragssakkunnig, projektchef
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Juha Niemistö
Ledande expert, limnolog, FD
AFRY Finland Oy
juha.niemisto@afry.com
040 515 6571

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.