Välj en sida

Bild: Med hjälp av finansieringen fortsätter LUVY sitt långsiktiga restaureringsarbete.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) fick totalt 80 000 € i finansiering från Egentliga Finlands NTM-centrals fiskevårdsavgiftsresurser och NOUSU-program för genomförandet av projekt under år 2021.  Utöver det finns en lika stor summa egen finansiering till förfogande, dvs. totalt ca 150 000 € finns att tillgå för fiskerifrämjande projekt.

Med hjälp av finansieringen fortsätter föreningen sitt långsiktiga restaureringsarbete genom att förverkliga mångsidiga undersökningar gällande fiskars vandring och yngelproduktion i Svartåns och Sjundeå å:s områden.

I undersökningen av fiskens vandring nedströms (68 000 €) i Svartån, undersöker man fiskens vandring vid Billnäs och Åminnefors kraftverk. Raseborgs stad bygger en nedvandringsbom för att göra det möjligt för fisken att vandra nedströms vid Billnäs kraftverk.  Laxens vandringyngel följer man med, med hjälp av radiosändare. Hittills har man följt med fiskens vandring uppströms längs fiskvägen. För förverkligandet av nedvandringskonstruktionen har Raseborgs stad fått ett eget separat finansieringsbeslut. Undersökningens egenfinansiering på 50 % täcks med medel från Freshabit-projektet

”Vandringen nedströms är en viktig del av vandringsfiskarnas livscykel på samma sätt som vandringen uppströms längs fiskvägarna. Vad beträffar konstruktionerna för vandringen nedströms och hur de fungerar finns det endast lite forskningsdata”, säger LUVYs projektchef Juha-Pekka Vähä.

Man fortsätter med planeringen av fiskvägarna förbi Åkerforsen och Svartåforsen i Svartån (52 000 €).  Med hjälp av finansieringen utför man bl.a. bottenundersökningar, preciserar de redan gjorda planerna samt ansöker om vattentillstånd. Den egna finansieringen på 50 % kommer från städerna Lojo och Raseborg samt föreningen.

”Det är fint, att Raseborgs stad äntligen fick bidrag för att förverkliga nedvandringskonstruktionen så att vi kan börja reda ut hur vandringen nedströms lyckas efter det att konstruktionen blivit färdig. Vi är också glada över, att planeringen av de två översta fiskvägarna får en fortsättning”, konstaterar LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.

I Sjundeå å undersöker man de vårlekande fiskarnas vandring uppströms med hjälp av ett DIDSON ekolod i Pickalaån. Projektet är en fortsättning på den höstvandringsundersökning som gjordes under hösten 2020. Dessutom kartlägger man gösens lekområden i Pickalaviken, Pickalaån samt Vikträsket samt utför yngelkarteringar. Projektet är en del av vattendragsvisionen En levande och hinderfri Sjundeå å, som förverkligas i samarbete med Kyrkslätt-Sjundeå fiskeriområde. Projektets totala finansiering är 30 000 €, av vilket 15 000 € erhölls som VAR-ELY finansiering.  Av egenfinansieringen på 15 000 € fick man 5 000 € från Kyrkslätt-Sjundeå fiskeriområde och 10 000 € från Sjundeå å 2030-visionens kommunala finansiering.

I Dragsviksfjärden och Totalfladan, som ligger inom Ekenäs-Pojo fiskeriområde, utför man likaså yngelkarteringar. Inom projektet utför man i enlighet med behovsprövningen i den nyttjande- och vårdplan, som är under beredning, tillståndet i abborrens, gösens och gäddans lekområden. Av den totala finansieringen är bidraget 5 000 € och egenfinansieringen på 5 000 € har man fått från Ekenäs-Pojo fiskeriområde.

”Med hjälp av yngelkarteringarna får vi värdefull information om i vilket skick vattendragen är, sett ur fiskarnas synvinkel. Övergödningen är ett hot mot fiskarnas reproduktionsområden och med hjälp av yngelmängderna kan man uppskatta hur allvarligt läget är och vilket behovet av restaureringar är.”, säger LUVYs fisk- och vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Västra Nylands vatten och miljö rf dvs. LUVY är en regional vattenskyddsförening och erbjudare av tjänster. Vi främjar vattenskyddet i vår verksamhet och erbjuder undersöknings- och sakkunnigtjänster inom branschen till olika aktörer såsom kommuner, företag, samfund och privatpersoner. 

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
LUVY
juha-pekka.vaha@luvy.fi
045 7750 7727

Jussi Vesterinen
fisk- och vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648