Välj en sida

Bild: Rådgivningen koncentreras på områden som är känsliga för förorening som ex. stränder. Oftast är förnyelsebehovet av avloppssystemen litet på strandområden där stugor är i majoritet.

Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning har gjorts i de västnyländska kommunerna. Resultaten är samlade i kommunvisa sammanfattningar där de vanligaste avloppssystemen och deras förnyelsebehov, fastigheternas vattenförsörjning, användningen av objekten och hur de ligger i förhållande till känsliga områden är genomgångna.

Avloppsvattenprojektet LINKKI i västra-Nyland strävade under åren 2009–2019 till att främja behandlingen av avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I avloppsvattenprojektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansierades även av Nylands NTM-central. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014–2021 och den nationella avloppsrådgivningen. Huvudsyftet för arbetet i glesbygdens avloppsrådgivning har från första början varit fastighetsvisa karterings- och rådgivningsbesök där det på plats gås igenom avloppsvattenhanteringen på fastigheten och där rådgivning om lagstiftning samt möjliga kommunala miljöskyddsföreskrifter ges. Under LINKKI-projektet gjordes fastighetsvisa besök till över 8 100 fastigheter och i dessa karterades avloppshanteringens situation för cirka 8 800 objekt.

Karterings- och rådgivningsbesök förverkligades i huvudsakligen på känsliga strand- och grundvattenområden samt på tätt bebyggda glesbygdsområden. Rådgivningsområden valdes årligen ut med kommunerna. Antalet förverkligade besök i kommunerna varierade mellan 1 851 och 456 stycken. Förnyelsebehovet av avloppssystemen varierade märkbart mellan områden och användningen av byggnaden, dess vattenförsörjning och ålder inverkade på detta. I sin helhet uppfyllde cirka 34 % av avloppssystemen i västra-Nyland inte lagstiftningens krav under karteringstidpunkten enligt de gjorda karteringarna. Däremot utgjorde objekt där det uppstår små mängder vatten, som traditionella sommarstugor och objekt med enkel vattenutrustning, över en fjärdedel, dvs. 28 %. ”Resultaten av sammanfattningarna är intressanta och det finns stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaden i förnyelsebehovet korrelerar starkt med användningsändamålet för objekten. På områden med stugmajoritet är andelen objekt med små mängder avloppsvatten ofta stor. Eftersom stränderna i västra-Nyland ofta har en majoritet med fritidsbostäder och rådgivning har koncentrerats även på dessa för miljön känsliga områden framhävs andelen objekt med små mängder vatten i karteringsmaterialet.” berättar rådgivaren Hanna Keinänen i avloppsvattenprojektet.

Kommunvisa sammanfattningar har samlats i Vattnens kvalitet-sidan under glesbygdens avloppsvatten. Rapporterna är gjorda av alla kommuner förutom Kyrkslätt. Rådgivningsbesöken fortsätter i en stor utsträckning i Kyrkslätt även under 2020 varav sammanfattningen för Kyrkslätt publiceras senare. Även årliga lägesöversikt för varje verksamhetsår med resultat från alla karterings- och rådgivningsbesöken finns på Vattnens kvalitet-sidan. De enskilda rådgivningsområdenas avloppsvattenhantering kan granskas på kartan.

Under året 2020 fortsätter glesbygdens avloppsrådgivning i västra-Nyland och det finansieras av kommunerna. Fastighetsägarna på glesbygden kan kontakta rådgivarna i projektet via telefon eller på e-post och vid behov görs även karterings- och rådgivningsbesök på plats. Rådgivarnas kontaktuppgifter samt rådgivningsområden för sommaren 2020 finns på hemsidan för glesbygdens avloppsvattenprojektet.  

Tillägsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993