Välj en sida

Bild: Hamnen i Vichtis kyrkoby i  Kirkkojärvi sjö i Hiidenvesi.

LUVY har skött belastningskontrollerna av Vihdin Vesi:s reningsverk dvs. Nummela reningsverk och kyrkbyns reningsverk redan under flera årtionden. Personerna på båda hållen har bytts under årens lopp, men samma intensiva arbete har fortgått. Reningsverkens effekt är hög och det är samtidigt en källa till stolthet för förutom vattenverket även för samarbetskumpanerna.

De personer, som ansvarar för skötseln av Vihdin Vesi:s reningsverk, tillhör absolut vattenskyddets riddarskap. För dem är det en självklarhet att försöka uppnå ett så bra reningsresultat som möjligt. Den här principen kan nog också ses direkt i de utomordentliga reningsresultaten, berättar reningsverksingenjör Marja Valtonen från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Vi har strängare krav på vattenkvaliteten än i medeltal, instämmer vattenverkets chef Krista Viitasalo i samarbetskumpanens tankar.  

Vihdin Vesi står för hushållsvattnen för de Vichtisbor, som är anslutna till avloppsnätet. Ca 72 % av fastigheterna i Vichtis är anslutna till avloppsnätet. Det betyder, att vattenverket ansvarar för ca 21000 invånares dagliga vatten.  Genom verkets reningsverk leds dagligen ca 3500 kubikmeter vatten och det finns en orsak till att vattnet i Vichtis har en god kvalitet.

Vi omges av känsliga vattendrag: Sjundeå å och Hiidenvesi, vilket betyder, att vi med hjälp av belastningsmätningar vill uppnå ännu bättre resultat än vad tillståndskraven förutsätter. 

Förutom belastningsmätningarna kräver man lagstadgade vattendragskontroller av verket och Vihdin Vesi deltar tillsammans med övriga belastare i samkontrollen av vattendragen, som LUVY utför.  Man har samarbetat med reningsverken redan länge och samarbetsmodellen är etablerad.

I grunden ligger naturligtvis det, att LUVY som aktör är en aktör som känner till Vichtis och våra reningsverk bra. Utöver sakkunskapen, är det dessutom viktigt för oss, att samarbetet fungerar och det har fungerat.  I LUVY finns ett trevligt gäng trots att folk naturligtvis har bytts under den långa gemensamma resan, inflikar Viitasalo.

Viitasalo själv har varit chef för vattenverket i några år och LUVY levererar fortsättningsvis olika undersökningar och analyser för verkets behov på ett täckande sätt. LUVYLab, laboratoriet som ägs av LUVY, kompletterar med sina tjänster även Vihdin Vesi:s undersökningsbehov.

Det är trevligt att samarbeta med de sakkunniga i det viktiga vattenskyddsarbetet och vi är själva ganska stolta över hur rent det vattnet är, som rinner genom våra reningsverk. Reningsverket i Nummela har också premierats år 2015 för det goda resultatet och funktionen, berättar Viitasalo.

Vihdin Vesi är med i THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) drog- och koronauppföljning och prover har tagits från bägge reningsverken. Reningsprocessen är ett mycket tekniskt arbetsskede, som sällan intresserar, men nu till följd av koronaepidemin, har nyfikenheten för arbetet vaknat även hos andra än branschens aktörer.

Vi har snabbt fått hjälp av LUVY även då problem uppstått i reningsprocessen och doseringen av kemikalier. I dylika utmanande situationer är snabb hjälp från en långvarig och bekant samarbetspartner mycket viktig, berättar Viitasalo.

Snabbheten är också ett trumf, då man behandlar hushållens vatten, som man bör kunna leda till vattendraget så rent som möjligt. I normala fall tar man vattenprov från reningsverken en gång per månad och resultaten rapporteras efter varje provtagning. LUVY ansvarar för undersökningen och levererar resultaten till myndigheterna. LUVY håller vid behov även kontakt med Vihdin Vesi även utöver provtagningstillfällena och strävar till att hjälpa till vid alla möjliga utmaningar.