Välj en sida

Mest en sommar gamla yngel fanns i de sidobäckar, som påverkas av källor. På bilden ett öringsyngel.

Öringarna i Sjundeå å har lyckats hitta fram till de restaurerade levnadsområdena. Detta blev klart vid provfisket på hösten 2021, då man undersökte öringstätheten vid de restaurerade platserna.

Man påträffade nu för första gången sommargamla öringsyngel vid de platser i Brännmalmsbäcken, som under åren 2019–2020 både maskinellt och med hjälp av talkokrafter restaurerades inom ramen för Sjundeå å 2020–2022 restaureringsprojekt. Positiva observationer gjordes också i många andra bäckar. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Vid el-provfisket 2021 fick man öringar som fångst på 10 provområden i 12 fåror. Öringsfångsten bestod i huvudsak av sommargamla 0+ yngel medan äldre exemplar var i minoritet. Öringsyngeltätheten varierade stort mellan de olika provområdena.  De största fångsterna av sommargamla öringsyngel fick man i de biflöden, som påverkas av källor och de minsta yngeltätheterna påträffades i forsarna i Sjundeå å:s huvudfåra.

Den beräknade öringsyngeltätheten vid provytorna i Sjundeå å:s huvudfåra var endast 0,5 individer per ar, då motsvarande täthet i biflödena, med påverkan av källor, var 28,8 individer per ar. Positiva signaler fick man från bl.a. provområdet nedanför vandringshindret i Oravabäcken, där öringarnas beräknade yngeltäthet var 42,6 individer per ar. I Kivikoskibäckens övre del var yngeltätheten fortsättningsvis god, 64,6 individer per ar. Man observerade några äldre öringar, som eventuellt tagit sig förbi klippbranten i Nyby, som ansetts vara ett vandringshinder.

Man hade för avsikt att fortsätta att flytta öringsyngel från Sjundeå å:s huvudfåra till fina fortplantningsställen inom vattendraget, men det lilla individantalet gjorde det inte möjligt.  Från två provområden i Kyrkåns förgrening flyttade man 14 st. sommargamla samt några två sommar gamla individer till området ovanför vandringshindret i Oravabäcken.

”Man har planer på att bygga en fåra förbi Oravabäckens vandringshinder under år 2022 och på det sättet utöka de potentiella lek- och yngelområdena för Sjundeå å:s öringar” förklarar LUVYS projektarbetare Joonas Tammivuori.

De varma somrarna 2020 och 2021 framhäver vikten av inverkan från källor för de rinnande vattnens organismer och diversiteten. Speciellt den genetiskt sett tunika Sjundeå å öringen kräver grundvatten av god kvalitet för att klara de allt mera vanliga värmeböljorna sommartid.

Tilläggsuppgifter:

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Joonas Tammivuori
miljösakkunnig
projektkoordinator
joonas.tammivuori@luvy.fi
050 326 3302

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.