Välj en sida

I undersökningen redde man ut vattenkvalitetens inverkan på flodpärlmusslorna.

I Naturresursinstitutets färska forskningsrapport utvärderar man förutsättningarna för att beståndet av flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) skall klara sig i Svartån i Karisåns vattendrag sett ur vattenkvalitetens synvinkel. Undersökningen gjordes som en del av Freshabit Life IP -projektet, som ett samarbete mellan Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Vattenkvaliteten är en central faktor med tanke på flodpärlmusslans överlevnad. Svartåns vattenkvalitet har så småningom under senaste årtiondena blivit bättre bland annat till följd av de åtgärder, som vidtagits inom lantbruket, då belastningen med fasta partiklar och näringsämnen i ån har minskat.  Flodpärlmusslorna, som uppfötts på försök och utplanterats i ån klarade det känsliga yngelstadiet bra och de växte rentav lite bättre än väntat. I rapporten konstaterar man, att man ännu borde göra tilläggsundersökningar i ärendet.

Läs rapporten i sin helhet: Raakun mahdollisuudet Karjaanjoella : Mustionjoen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) kuormitustekijöiden moninäkökulmainen kestävyysarviointi

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.