Välj en sida

Största delen av fångsten i Tjusträsk var små mörtfiskar. (LUVY / Jorma Valjus)

Tillståndet i fiskbestånden i Tjusträsk och Vikträsk undersöktes under sommaren 2021 med hjälp av provfiske med nät inom ramen för Sjundeå å restaureringsprojekt 2020–2022, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). På basen av resultaten är björkna den vanligaste fiskarten i båda sjöarna.

Speciellt i Tjusträsk visade sig fiskbeståndet vara mycket mörtfiskdominerat, ca 90 % av provfiskefångsten utgjordes av björkna, braxen, löja, mört och sarv. Trots att det finns även gös, gädda och abborre i sjön, förmår dessa inte i detta nu hålla fiskbeståndet i balans. Det rikliga mörtfiskbeståndet håller igång sjöns inre belastning, bl.a. genom att böka i bottensedimenten så att redan sedimenterade näringsämnen på nytt kommer i omlopp och övergöder sjön ytterligare. Fiskbeståndets uppbyggnad kan emellertid korrigeras med hjälp av t.ex. vårdfiske för att stärka rovfiskstammarna.

Andelen mörtfiskar av den totala fångsten i Vikträsk var klart mindre än i Tjusträsk och bestånden av rovfiskar såsom gös och abborre var bra. Abborrarna var också större än i Tjusträsk, den största abborren, som fångades vid provfisket, vägde nästan 700 gram. I fångsten ingick också några större braxnar.   

Stora braxnar får man rätt sällan i provfiskenäten, vilket betyder, att det kan finnas mera stor braxen i Vikträsk. En noggrannare bestämning av beståndet skulle kräva tilläggsundersökningar, till exempel fiske med glesare nät” konstaterar LUVYs vattendragssakkunniga Jorma Valjus

Vikträsk står i nära kontakt med Pickalaviken och från havet med Pickalaån och även inverkan av de fiskar som stiger till Vikträsk på fiskbeståndets sammansättning och periodvisa variationer kan vara betydande. På basen av provfiskeresultaten utvärderar man behovet av en restaurering av näringsväven och dess lämplighet för att förbättra sjöarnas tillstånd. Restaureringsplanerna för sjöarna blir klara under år 2022.

Jorma Valjus
vattendrags- och fisksakkunnig
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.