Välj en sida

Det nya numret av Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finlans rf:s  informationstidskrift Aquaris har utkommit. Tidskriftens tema detta år är vattendragen och miljöhälsan. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och LUVYLab Oy Ab deltar i skapandet av tidskriften.

LUVYs och LUVYLabs sakkunniga berättar i Aquarius-tidskriften om den tidigare i år publicerade Dricksvattenet och brunnar sidhelheten, som hittas på sidorna Vattnenskvalitet.fi, som administreras av LUVY. Ett rent, tryggt dricksvatten är allas rätt och livsvillkor oberoende befinner man sig i en tätort inom det kommunala vattendistributionsnätet eller i glesbygdsområdena beroende av den egna brunnen eller i stugan. Grundvattensakkunniga Virve Ståhl (LUVY) och LUVYLabs Kaisa Korteniemi påminner i sin artikel om, att det i Västra Nyland förekommer rikligt av båda, men speciellt för dem som är beroende av den egna brunnen, är det viktigt att påminnas om det egna ansvaret i frågan. De poängterar, att brunnen och rörens konstruktioner bör kontrolleras, brunnen bör underhållas och vattenkvaliteten kontrolleras. Endast på det sättet kan man säkerställa för sig själv och sin familj, att rent dricksvatten finns kontinuerligt tillgängligt. På sidorna finns även förteckningar över kommersiella aktörer som erbjuder tjänster gällande brunnsvatten. Man hoppas att samtliga lokala aktörer kommer med.   

“Det är enligt mig naturligt att vattenskyddsorganisationen samt branschens sakkunniga och påverkare är intresserade av dem, som är beroende av den egna brunnen” påminner LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni. “Dessutom, för att inte framhäva det rena vattnets betydelse för mycket, är de som är beroende av den egna brunnens vatten även huvudsakligen ansvariga för behandlingen av det avloppsvatten som bildas. Och den saken kan skötas exemplariskt med tanke på det egna brunnsvattnet, grundvattnet, tillrinningsområdena och vattendragen – eller sedan mindre exemplariskt.” poängterar Pönni.

I den nyligen utkomna Aquarius-tidskriften presenterar också LUVY en rejäl grupp nya anställda. 

Aquarius är Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s informationstidskrift. Förbundet representerar de regionala vattenskyddsföreningarna, till vilka även LUVY hör.  

Läs den nya tidskriften:

Gamla nummer hittas på Förbundet för Vattenskyddföreningarna i Finland rf:s sidor >>