Välj en sida

Bild: Häststallens miljöbelastning härstammar från många olika källor. Det publicerade informationsmaterialet hjälper hästägarna och stallföretagarna att beakta miljösynvinkeln i stallens vardag.

Inom ramen för Sjundeå å 2030- och Hiidenvesi restaureringsprojekt, har man under detta år inlett ett pilotprojekt gällande miljörådgivning för häststall. Syftet med projektet är, att erbjuda information och lösningar, för att minska vattendragsbelastningen från stallen samt att främja miljöskyddet.

Som den första åtgärden i projektet har man publicerat skriftligt informationsmaterial gällande häststallens miljö- och vattenskydd. Materialet utgörs av den kortare Miljöskydd i häststallen samt den längre guiden Råd till häststall gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd. Den kortare broschyrens syfte är, att fungera som en intresseväckande påminnelse, varför det är viktigt att bry sig om hästallens miljöärenden. I den längre guiden har man gått igenom utöver miljöskyddsinstruktionerna även häststallens miljölagstiftning och -bestämmelser.

Häststallen har ett många möjligheter att påverka sin miljöbelastning, berättar projektets rådgivare Hanna Keinänen från Västra Nylands vatten och miljö rf.”Speciellt gödseln och gödselhanteringen är i en central roll med tanke på miljöskyddet, eftersom de näringsämnen, som finns i hästgödseln, kan åstadkomma såväl goda som dåliga effekter. Gödseln är å en sidan ett utmärkt jordförbättringsmedel på åkrarna, men en belastning av miljön utgör en risk ifall gödseln används i för stora mängder och alltför nära vattendrag. Även t.ex. valet av strö- och bottenmaterial, avfallshanteringen samt en sakenlig dränering har stor betydelse för såväl miljön som säkerheten och trivseln”, fortsätter Keinänen.

Inom projekten förbereder man sig på rådgivning till de enskilda stallen inom Hiidenvesi sjös och Sjundeå ås tillrinningsområden och rådgivningen inleds under hösten. I projektet kontaktar man i första hand per brev de häststall, som ligger nära vattendrag eller på grundvattenområden och i brevet erbjuder man möjlighet till gratis karterings- och rådgivningsbesök till stallet. I samband med besöken, är det möjligt att uppdatera sina uppgifter gällande häststallens lagsstiftning och miljöskyddsbestämmelser. Dessutom utgör besöket ett bra tillfälle att fråga efter tips hur man på olika sätt kan beakta alla möjliga miljöärenden och vattenskyddet på ett stall.

Vattenskyddets effektiveringsprogram 2019–2023, som startades av miljöministeriet är en betydande satsning på vattenskyddet: målsättningen är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen. Nylands NTM-central finansierar Sjundeå å 2030- och Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 till 50 % med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.

Guider och tilläggsinformation: https://www.vesientila.fi/sv/vesistokunnostus/haststall/

Tilläggsuppgifter:

Hanna Keinänen
Sakkunnig
LUVY
hanna.keinanen(at)luvy.fi
04577507725

Anu Suonpää-Espinola
Sjundeå å-projektets projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola(at)luvy.fi
0505018237

Ekaterina Ikonen
Hiidenvesi restaureringsprojektets projektchef
LUVY
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0445285026