Välj en sida

Bild: Traditionellt behandlas glesbygdens avloppsvatten i slambrunnar vars reningsresultat inte uppnår dagens krav.

Slutrapporten för projektet LINKKI 2019 har publicerats. Under fältsäsongen 2019 nådde LINKKI-projektet genom sina karterings- och rådgivningsbesök totalt 641 fastigheter och 1279 personer i samband med glesbygdens avloppsvattenbehandling. Rådgivningen fortsätter året 2020 finansierat av kommunerna.

Karterings- och rådgivningsbesök erbjöds till 22 områden som till stor del var känsliga grundvatten- och strandområden. Dessa områden hade valts ut med projektets samarbetskommuner. På flera av rådgivningsbesöken utreddes först huruvida fastigheten befinner sig på ett känsligt område och därmed berörs av den gällande övergångsperioden eller någon strängare bestämmelse av kommunen. Invånarna förhöll sig såsom under tidigare år positiva till besöken och den respons man fick var i regel positiv. Avloppsrådgivarna deltog även i lokala torg- och byaevenemang där folk fick rådgivning utan tidsbeställning.

År 2019 ordnade LINKKI-projektet en postkortskampanj vars syfte var att påminna och väcka människorna att göra de nödvändiga förnyelserna av sina avloppssystem. Påminnelsekort skickades till alla fastigheter där rådgivaren hade gett bedömningen röd (bör förnyas, uppfyller inte lagstiftningens krav) eller gul (uppfyller lagstiftningens krav, men små förbättringar eller uppföljning ska göras) under projektåren 2009–2018. Postkortskampanjen väckte många tankar hos de som mottog meddelandet, och till följd av detta fick både LUVY och kommunernas byggnadstillsyn många samtal och frågor angående ämnet.

Vid slutet av övergångsperioden år 2019 aktiverades människorna i allmänhet genom att fråga om situationen för det egna avloppssystemet. ”Det känns som om invånarna anammar ändringarna i lagstiftningen och att övergångsperiodens slut närmar sig på strand- och grundvattenområden. Särskilt i slutet av hösten kom det betydligt fler rådgivningssamtal än tidigare och invånarnas frågor gällde i mångt och mycket hur de i praktiken ska gå till väga med förnyandet, planerandet och byggandet av nytt avloppssystem” kommenterade projektkoordinator Virve Ståhl. Rådgivningsprojektet nådde 430 personer under allmänna rådgivningstillfällen och under föreläsningar i olika evenemang. Dessutom gavs råd åt 208 personer per telefon eller på e-post.

Över 8100 fastigheter i västra Nyland har fått avloppsvattenrådgivning under åren 2009–2019, men 27 000 fastigheter har ännu inte erbjudits rådgivning. Statsbidraget för LINKKI-projektet upphörde 31.10.2019 då övergångsperioden tog slut, men rådgivningsarbetet i västra Nyland fortsätter 2020 finansierat av kommunerna. Det är fortfarande möjligt att fråga råd av projektets rådgivare för glesbygdens avloppsvatten per telefon eller e-post, genom att komma på plats på allmänna tillställningar eller be om ett avgiftsfritt karterings- och rådgivningsbesök. I vissa kommuner fortsätter regionala fastighetsvisa rådgivningsbesök.

Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt LINKKI strävade under åren 2009–2019 till att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. I projektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna deltog Nylands NTM-central i finansieringen av projektet. Projektet anslöts till strategin för de västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten åren 2014-2021 och miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf och mera information om glesbygdens avloppsvattenrådgivning finns på projekts sidorna.

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
projektkoordinator
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993