Välj en sida

Hulttilanjoki, som rinner från Enäjärvi, i februari 2022. Den utmärkta isvintern gjorde det möjligt att fiska med not på Enäjärvi för första gången på länge.

Vinternotdragningen på Enäjärvi sjö i Vichtis förverkligades 14.-23.2. Inom projektet Ett effektiverat fiske i Enäjärvi sjö, som finansieras av Vichtis kommun, föreningen Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistyksen (Lasy ry), Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen, Prysmian Group Finland, Yara och Wärtsilä. Projektet som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligar den restaureringsplan för Enäjärvi sjö, som blev klar för ett år sedan.

Det effektiverade fiskets vinternotfiske utfördes av yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä.

Den totala notfångsten under vintern var 4 133 kg i huvudsak braxen (45 %), mört (32 %) och gers (21 %). Enäjärvi fick vintern 2021-2022 tidigt ett istäcke och i februari var syresituationen redan försämrad i de djupare delarna. “De djupaste delarna, som lämpar sig för notfiske och dit fisken vanligtvis söker sig, var  i det närmaste tomma. Detta tyder på ett försämrat syreläge, som sannolikt drivit fiskarna in på grundare vatten när strömmande platser och utom räckhåll för noten”, misstänker Petteri Kiiskilä.

Då den totala finansieringen blivit säkerställd, har man inom projektet för avsikt att i Enäjärvi förverkliga ett treårigt skede med effektiverat fiske, med vars hjälp man avlägsnar rekordmycket mörtfisk och på det sättet minskar massförekomsterna av alger sommartid, då den inte belastningen minskar och mängden och storleken på djurplanktonen ökar.

“Man har redan länge idkat effektiverat fiske i Enäjärvi, men i det här projektet strävar man till att uppnå de målsättning, som beräknats i den nya restaureringsplanen, dvs. sådana fångstmängder att vi borde kunna se positiva effekter på djurplanktonmängderna samt vattenkvaliteten”, konstaterar LUVYs vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen.

Projektet med det effektiverade fisket är en del av förslaget till ”Rädda Östersjön från å till å- piloten Sjundeå å 2030, som bereddes år 2021, och där belastningen till Östersjön från Sjundeå å reduceras betydligt genom att inleda ett omfattande restaureringsarbete med början i källvattendragen.“Projektet är unikt även i det avseendet, att man som egenfinansiärer har fått och försöker få med flera företag och privata finansiärer. Dessutom utnyttjar man talkokrafter i stor utsträckning inom projektet”, berättar LUVYs projektchef Anu Suonpää-Espinola.

Tilläggsuppgifter:

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Jussi Vesterinen
vattendrags- och fisksakkunnig
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648