Välj en sida

Projektet Hola Lake Västra Nyland slutar nära årsskiftet. En workshop hölls i Pyhäjärvi-institutet i Eura 8.–10.10.2019.

Projektet Hola Lake Västra Nyland är en del av det internationella samarbetsprojektet Hola Lake. Hit hör fyra regionala aktörer: Från Finland deltar Pyhäjärvi-institutet, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö och Västra Nylands vatten och miljö rf. samt från Sverige Osbyn kommun. De regionala aktörerna vidtar egna särskilda åtgärder inom ramen för projektet, och varje regional insats till projektet sammanställs slutligen i en sammanfattande rapport med olika teman för hela projektet. Till den sammanfattande rapporten samlas information om bästa praxis inom restaureringsarbetet för sjöar, bl.a. inom vårdfiske, slåtter och användning av vass, planktonsamhällenas betydelse för vattnets kvalitet, samt yttre belastning. Samma ämnesområden har behandlats också inom fem gemensamma temaworkshops. Under den sista workshopen i Eura behandlades resultaten från arbetet inom de regionala projekten, samt de åtgärder som ännu planerats under slutet av året.

I samband med workshopen besöktes närbelägna restaureringsobjekt under ledning av Teija Kirkkala, Henna Ryömä och Lauri Anttila från Pyhäjärvi-institutet. Till objekten hörde Kauttuankoski med tillhörande restaureringsplaner, Säkylä fiskehamn och fisket i Pyhäjärvi, en tvåstegsfåra som anlagts på Räpi försöksgård för att minska på näringsbelastningen, en åker som kalkats med strukturkalk samt två restaureringsprojekt för vattendrag i Pyhäjoki: Löytäne våtmark och en fiskväg i samband med den nedersta kvarnen i Korvenkylä som blev klar år 2019. Till programmet hörde också ett besök på huvudkontoret hos gödselproducenten Biolan, där företagets representant Tuomas Pelto-Huikko presenterade företagets verksamhet, produkter och utmaningar.

Västra Nylands vatten och miljö rf. ansvarar för projektet Hola Lake Västra Nyland, inom vattenvården som fokuserar på fiskbeståndens skötsel. Målet är att stärka de lokala aktörernas delaktighet i sjörestaureringen, att stöda användningen av inhemsk fisk och att öka kunskapen om fiskbeståndens tillstånd i de utvalda sjöarna. Hola Lake Västra Nyland erbjuder information om hur fångstredskap som mjärdar tillverkas och används, hantering av fisk och beredning av fiskrätter. Dessutom utreds situationen hos det utrotningshotade ålbeståndet i Hiidenvesi och Lojo sjö och gäddans lekförhållanden förbättras i Enäjärvi i Vichtis för att stärka beståndet av rovfisk. Projektet började förverkligas år 2017 och inom Västra Nyland fungerar Enäjärvi skyddsförening i Vichtis som samarbetspartner. Projektet finansieras av Leader-gruppen Ykkösakseli samt projektet för restaurering av Hiidenvesi sjö.

Tilläggsuppgifter:

Sini Pöytäniemi
Projektansvarig och GIS-planerare
LUVY
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106