Välj en sida

Dragsviksfjärden är en grund havsvik som lider av igenväxning. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Man bygger fördröjnings- och behandlingslösningar för dagvattnen från Horsbäck småindustriområde i Raseborg. Samtidigt minskar man den vattendragsbelastning som i rinner ut i Dragsviksfjärden. Projektet fick en finansiering på 45 000 euro från Nylands NTM-central, och projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektets totala finansiering är 90 000 euro och egenfinansieringen kommer från Raseborgs stad.

Dragsviken är en grund havsvik söder om Ekenäs centrum, som lider av igenväxning. Området är ur rekreationssynvinkel mycket viktigt och områdets östra del hör till Totalfladan-Persöfladans naturskyddsområde. Havsvikens ekologiska tillstånd är otillfredsställande. Som en del av Kustvattenprojektet som avslutades på våren gjorde man upp en restaureringsplan för området, där man konstaterade, att de största belastningskällorna konstaterades vara åker- och dagvattenbelastningen.

Av Horsbäck småindustriområdes tillrinningsområde är 22 % ytbelagt (asfalt och tak) och 78 % är sandfält, åkrar samt övriga obebyggda landområden. Man har noterat översvämningar i området och i vattenfåran som rinner till havsviken har man noterat erosion, dvs. fårans kanter har rasat. Dagvattnen förenas med vatten från åkrar innan det når havsviken. Området har valts till ett projektområde tillsammans med Raseborgs stad. 

“Dagvatten innehåller förutom näringsämnen även skadliga ämnen, vilket innebär, att det är viktigt att vattnen speciellt från småindustriområdet renas ”, säger projektets koordinator LUVYs vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

Dessutom minskar fördröjningen av vattnet erosionen och i och med det även partikelbelastningen.  Dessutom minskar det risken för att åkrarna nedanför blir blöta, vilket även minskar den totala belastningen på havsviken.

För tillfälle leds dagvattnen i Horsbäck till ett dagvattenavlopp och vattnen från området rinner direkt via diken ut i havet. Inom projektet förverkligar man under detta år dagvattenkonstruktioner som Raseborgs stad har planerat och med vilkas hjälp man utför pilottester gällande fördröjning och rening av dagvatten Konstruktionen består av två delar och till först bygger man en sedimenteringsbassäng- våtmarkslösning söder om industriområdet. Senare bygger man en konstruktion öster om industriområdet, som kvarhåller näringsämnen och fasta partiklar samt fördröjer vattnet.

Ett centralt mål är att pröva hur dagvattenkonstruktionerna lämpar sig för tätortsmiljöer. Den nya dagvattenkonstruktionen fungerar som ett modellobjekt även för andra områden och kommuner och erbjuder ett alternativ till de ännu allmänt använda rörlösningarna, då det gäller hanteringen av dagvatten.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

Totalfinansieringen av projektet Restaureringen av Västra Nylands kustvatten 2022 – Dragscvksfjärdens dagvattens totalfinansiering är 90 000 €. Projektet finansieras av Raseborgs stad och Nylands NTM-central med 45 000 € från vattenskyddets effektiviseringsprogram.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.