Valitse sivu

Raportti 822/2020

Mustionjoki on entinen lohijoki, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon (aluetunnus FI0100023). Pääuomassa Natura-alueen rajaus alkaa Lohjanjärvestä ja ulottuu joen suuhun eli Pohjanpitäjänlahdelle saakka. Sivu-uomista Natura-alueeseen kuuluu neljä sivu-uomaa: Gammelbybäcken, Storängsbäcken-Krabbäcken, Ingvalsbybäcken ja Mossabäcken.

Natura-suojelun perusteena on luontotyyppi (pikkujoet ja purot, 3260) ja kaksi simpukkalajia – vuollejokisimpukka ja jokihelmisimpukka eli raakku. Suojellut simpukkalajit esiintyvät Mustionjoen pääuomassa ja sivu-uomissa näitä simpukkalajeja ei ole havaittu. Sivu-uomat edustavat luontotyyppiä pikkujoet ja purot. Tärkein syy, miksi sivu-uomat ovat mukana Natura-suojelun piirissä, on se, että nämä uomat ovat mahdollisia lisääntymisalueita taimenelle. Taimenen ja raakun suojelu ovat kiinteässä kytköksessä toisiinsa.

Freshabit-hankkeen (FRESHABIT LIFE 14IPE/FI/023) yhtenä tavoitteena on edistää sekä raakun, että lohikalojen luontaisen elinkierron toteutumismahdollisuuksia. Taimenen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi Mustionjoen sivupuroille laadittiin kunnostusten yleissuunnitelma. Lisäksi purojen vedenlaatua seurattiin kahden vuoden ajan, jotta voitiin arvioida myös vedenlaadun soveltuvuutta kalojen ja simpukoiden elinalueeksi.

Mustionjoen valuma-alue on pitkälti savimaata ja myös purot ovat savipohjaisia. Mustionjoen sivupuroissa uomaeroosio on voimakasta ja vesi on luontaisestikin savisameaa. Sivupuroissa kiintoainepitoisuus ja veden sameus olivat korkeita. Etenkin valumien kasvaessa keväisin ja syksyisin vesi oli kiintoaineen samentamaa. Kiintoaineen lisäksi vedessä on runsaasti ravinteita. Veden kokonaistyppipitoisuus oli puron lähtövedessä selvästi yli raakulle suositellun määrän. Storaängsbäckenissä kokonaistyppipitoisuudet kasvoivat korkeiksi ainoastaan keväisin ja syksyisin. Metalleista lievästi kohonneita alumiinin pitoisuuksia mitattiin purojen alaosassa, mutta niiden mahdollisesta haitasta vesieliöille ei ole tietoa, sillä vedessä esiintyvät luontaiset humushapot vähentävät metallien haitallisuutta.

Kaikissa kartoitetuissa puroissa on kunnostustarpeita ja mahdollisuuksia. Mustionjoen sivupuroista raakulle parhaiten soveltuvaa aluetta löytyy Storaängsbäckenin yläosasta, mutta vedenlaatua tulisi selvittää tarkemmin, mikäli sinne raakkuja pyritään kotiuttamaan.