Valitse sivu

Julkaisu 295/2019

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on päivittänyt Karkkilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Suunnitelma kattaa Karkkilan kaupungin kaikki pohjavesialueet. Pohjavesialuerajaukset ja luokitukset on tarkistettu vuonna 2018 Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta. Vedenhankintakäytössä olevia pohjavesialueita on kolme, muut alueet ovat muita vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. Osalla Karkkilan pohjavesialueita on merkittäviä suoraan pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä.

Karkkilan pohjavesialueiden merkittävimmät riskit liittyvät maa-ainesten ottotoimintaan. Käynnissä olevaa maa-ainesten ottoa on Asemanseudun ja Nummensyrjän pohjavesialueilla. Aiemmin ottotoimintaa on ollut useilla pohjavesialueilla eikä kaikkia alueita ole jälkihoidettu. Haaviston pohjavesialueella, jolla toimii toinen Karkkilan kaupungin päävedenottamo, vanhat jälkihoitamattomat sorakuopat muodostavat pohjavedelle huomattavan riskin. Vedenottamon raakaveden laatu on kuitenkin pysynyt hyvänä. Pohjavesialueelle tulisi laatia kunnostussuunnitelma ja alue tulisi priorisoida Karkkilan kaupungin vedenhankintaa varten.

Karkkilan pohjavesialueilla riskiä aiheuttavien toimintojen tilanne on laajaa maa-ainesten ottoa lukuun ottamatta enimmäkseen hyvä, sillä teollisuus, yritys- ja pienteollisuustoiminnot sekä polttoaineiden jakeluasemat ovat keskittyneet pohjavesialueiden ulkopuolelle. Vanhat kaatopaikat, maankaatopaikat ja lämpölaitokset sijaitsevat pohjavesialuerajojen ulkopuolella. Pohjavesialueilla ei saa rakentaa maalämpökaivoja. Tienpito ja liikenne muodostavat valtatien 2 varressa olevilla pohjavesialueilla riskin pohjavedelle; valtatielle on rakennettu paikoin pohjavesisuojauksia riskien vähentämiseksi.

Karkkilan keskustan tuntumassa sijaitsevalle Polari-Toivike A pohjavesialueelle on keskittynyt runsaasti toimintoja, mikä näkyy paikallisesti pohjaveden laadussa. Hajajätevesien aiheuttamat pohjavesiriskit ovat merkittäviä erityisesti Järvenpään pohjavesialueella, muilla pohjavesialueilla tilanne on parempi. Karkkilan kaupungin pohjoisosissa sijaitsevilla pohjavesialueilla on vain vähän pohjavesiriskejä. Muslammin pohjavesialueella toimiva maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä Kovelon ampumarata muodostaa paikallisesti merkittävän pohjavesiriskin, sillä maaperässä on todettu kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Alueen kunnostus ratkaistaan ampumaradan ympäristölupakäsittelyn yhteydessä.