Valitse sivu

Julkaisu 177/2008

Lohjanjärven kalastustiedustelu on osa järven pistekuormittajien kalataloudellista velvoitetta. Vuotta 2006 koskeva tiedustelu tehtiin postikyselynä vuonna 2007. Tiedustelun vastausprosentti oli 83 %.

Vuonna 2006 Lohjanjärvellä kalasti 89 ruokakuntaa eli runsaat 1500 henkilöä. Kalastus oli vilkkainta toukokuusta syyskuuhun. Isoselällä, Karjalohjanselällä ja Aurlahden, Ristiselän alueella kalastettiin melko paljon myös talvikuukausina. Kalastus jakaantui järven suurten alueiden osalta melko tasaisesti. Suosituimpia kalastusalueita olivat Karjalohjanselkä ja lsoselkä, joilta saatiin myös suurimmat saaliit.

Lohjanjärven kokonaissaalis oli noin 69 000 kg ja 79 kg kalastanutta ruokakuntaa kohti. Saaliista saatiin verkoilla yli 70 % ja vapapyydyksillä 20 %. Sekä kalastaneiden ruokakuntien että kokonaissaaliin määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2003, ruokakuntakohtainen saalis on sen sijaan pysynyt melko tasaisena 1990-luvulta lähtien.

Runsaimmat saalislajit olivat kuha, muikku, ahven ja hauki. Jo 2000-luvun alkupuolella alkanut muikku- ja kuhasaaliin voimakas kasvu jatkui. Molempien lajien kokonaissaaliit yli kaksinkertaistuivat vuoteen 2003 verrattuna ja kohosivat nyt ennätyslukuihin vuodesta 1990 alkaneella tutkimusjaksolla.

Eniten kalastusta haittaavina tekijöinä vastaajat kokivat istutusten vähäisyyden, huonosti merkityt pyydykset, särkikalojen voimakkaan runsastumisen, pyydysten nopean likaantumisen ja runsaat leväkukinnat. Huomion kohteeksi kohosivat myös kalastuksen valvonnan puute, toiveet lupahankinnan parantamiseksi, tiedotuksen lisääminen ja huoli järven tilasta yleensä.

Lohjan lähivesien ohella järven raskaimmin kuormitettua aluetta on Hållsnäsfjärden­ Kyrköfjärdenin alue, minkä saalislajista myös ilmentää muita alueita rehevämpää vesistöä. Pyyntiponnistuksen lisäännyttyä alueen kalansaalis ei ole kasvanut samassa suhteessa, mutta kalaston rakenteessa ei ole kuitenkaan tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen tutkimuskerran tuloksiin verrattuna.