Valitse sivu

Julkaisu 168/2007

Rehevän Hiidenveden kokonaiskuonnituksesta suurin osa on peräisin hajakuonnituk­sesta, joka tulee pääasiassa järveen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen kautta. Eniten kuonnitusta aiheutuu peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoutumasta. Jokientuomasta kuor­mituksesta noin 60 % on peräisin virtaamaltaan suuremmasta Vanjoesta ja noin 40 % Vihtijoesta. Pistemäisen fosforikuonnituksen osuus koko Hiidenveden ravinnekuormi­ tuksesta on nykyään muutaman prosentin luokkaa. Tutkimusalueen pistekuormitus koostui tarkastelujaksolla pääosin Karkkilan ja Vihdin jätevesistä niiden yhteenlaske­tun osuuden ollessa noin 99 %. Pienillä kuormittajilla (Hopeaniemi, Hiidenpirtti, Val­tion maatalousteknologian tutkimuskeskus) on merkitystä lähinnä paikallisesti.

Vanjoen yläosan tila on hyvä. Jokea alemmas mentäessä veden laatu heikkenee ensin Karkkilan kaupungin jätevesipuhdistamolta purettavien jätevesien vaikutuksesta ja ala­juoksulla erityisen voimakkaan hajakuonnituksen vaikutuksesta. Molemmat kuormi­tusosiot nostavat veden ravinne- ja bakteeripitoisuuksia. Karkkilan jätevedenpuhdista­mon vaikutus joen veden laatuun on kuitenkin selvästi vähentynyt sen jälkeen kun uu­sittu puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2002. Hajakuormituksen vaikutus sen sijaan on pysynyt voimakkaana koko seurannan ajan 1970-luvulta alkaen.

Vihtijoen kuormitus on lähes kokonaisuudessaan hajakuormitusta, joka paikoitellen näyttää vaikuttavan erittäin voimakkaasti veden laatuun; Vihtijoen veden laatu on ny­kyään kokonaisuutena heikompi kuin Vanjoen veden laatu.

Luonnostaan savisamean Hiidenveden rehevyystaso vaihtelee rehevästä erittäin rehe­vään. Parasta aluetta edustaa järven suurin ja syvin selkäalue, Kiihkelyksenselkä, hei­kointa matala Kirkkojärven ja Mustionselän alue, jossa myös Vihdin Kirkonkylän puh­distamon vaikutukset tulevat ajoittain esiin. Vuonna 2006 järven levätuotanto nousi edellisvuodesta kaikilla tutkituilla selkäalueilla, erityisesti Kirkkojärvellä. Hiidenvettä jo vuosia vaivanneet sinileväkukinnat alkoivat kesäkuussa ja jatkuivat paikoin laajoina pitkälle syksyyn.

Hiidenveden pistekuonnituksen vähentämiseen on viime vuosina panostettu ja myös tu­loksia on saatu. On tärkeää, että myös hajakuormituslähteiden osalta saadaan aikaan vastaavanlainen kehitys. Järven vuosikymmeniä heikentynyt tila ei kuitenkaan parane muutaman vuoden aikana. Hiidenveden kokonaistilan paraneminen vaatii suunnitelmal­lista ja pitkäjänteistä kunnostusta, jossa Hiidenveden kunnostusprojekti on osoittautu­nut hyväksi työkaluksi. Työn onnistuminen kuitenkin edellyttää, että kunnostusprojek­tin eri osapuolten tavoitteet ovat yhteneväiset ja että projektissa yhdistetään kaikki käy­tettävissä olevat voimavarat.