Valitse sivu

Julkaisu 157/2005

Vihdin vesihuoltolaitoksen vapaaehtoisesti toteuttama Hildenveden Kirkkojärven kala­taloudellinen tarkkailututkimus antaa ainoana Hiidenvedellä säännöllisesti toistettuna kalastotutkimuksena tietoa alueen kalastosta ja kalastuksesta ja täydentää samalla Hildenvedessä käynnissä olevaa kunnostustyötä.

Pistekuormituksen osuus koko Hildenveden ravinnekuormituksesta on alle 10 %. Pis­tekuormituksesta noin 20 % tulee Vihdin kirkonkylän puhdistamolta, joka purkaa ve­tensä Kirkkojärveen. Kirkkojärven-Mustionselän alueen suurin kuormittaja on kuitenkin Vihtijoen tuoma, hajakuormituksesta koostuva ravinnekuormitus, joka pääosin määrää Kirkkojärven ja Mustionselän veden laadun ja vaikuttaa olosuhteisiin myös muun Hiidenveden alueella.

Kirkkojärvi ja Mustionselkä kuuluvat veden laadun, pohjan laadun, pohjaeläimistön, planktonin ja vesikasvillisuuden perusteella Hiidenveden rehevimpiin alueisiin. Rehe­vyyttä on ilmennyt jo vuosikymmeniä, mutta nykyään erityisesti laajat ja ajallisesti kau­an kestävät leväkukinnat haittaavat alueiden virkistyskäyttöä.

Kirkkojärven-Mustionselän vapaa-ajankalastajat liikkuivat vuoden 2004 kalastustiedus­telun mukaan edellisvuosien tapaan innokkaimmin kesäaikaan, vaikka kalastusta har­rastetaan jonkin verran läpi vuoden. Pyydyksistä suosituimpia olivat verkot, vetouisti­met, katiskat ja onget. Kalastajien kokonaissaalis oli noin 1 200 kg, eli noin 20 kg ka­lastanutta ruokakuntaa kohden. Runsaimmat saalislajit olivat hauki, ahven ja kuha. Aistinvaraisen testin tuloksissa testatut kalat olivat maultaan melko hyviä tai hyviä.

Kalansaalis ruokakuntaa ja hehtaaria kohden oli jonkin verran vähentynyt vuodesta 2001. Toisaalta talouskalojen osuus saaliista oli edellisen tiedustelun tapaan kasvanut ja vähemmän arvostettujen lajien osuus vähentynyt.

Kalastusta haittasivat eniten rehevöitymiseen liittyvät ilmiöt: levien massaesiintymät, veden huono laatu ja puutteet kalastusolosuhteissa: lupa-alueen rajoitukset, valvottu­jen venepaikkojen vähyys ja kalastuksen valvonta. Hildenveden kunnostuksen jatkami­sen tarpeellisuutta korostettiin useissa tiedusteluvastauksissa.

Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon osuus purkualueensa kokonaiskuormituk­sessa sekoittuu Vihtijoen tuomaan voimakkaaseen ravinnekuormitukseen. Osaltaan pistekuormitus on kuitenkin vaikuttamassa Hiidenveden rehevimpien selkäalueiden, Kirkkojärven ja Mustionselän tilaan, joten kaikki toimenpiteet parhaan mahdollisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi ovat perusteltuja.