Valitse sivu

Julkaisu 159/2005

Valtaosa Vanjoen kokonaiskuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta. Pistemäinen jätevesi­kuormitus tulee Karkkilan kaupungin puhdistamolta, jonka vaikutuksesta joen veden laatu heikke­nee ajoittain selvästi jätevedenpuhdistamon purkuputken alapuolella. Alajuoksulla veden laatu heikkenee edelleen johtuen jokivarren voimakkaasta hajakuormituksesta.

Karkkilan jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkoston vuonna 2002 päätökseen saatu saneeraus on kuitenkin selvästi vähentänyt jäteveden kuormitusta joessa: esimerkiksi biologisesti happea ku­luttavien ainesten määrä jätevedessä on pudonnut kolmannekseen ja fosforikuormituksen määrä puoleen parin viime vuoden aikana. Veden puhdistumisen ovat ilahtuneina huomanneet myös jo­kivarren virkistyskalastajat.

Vanjoen kalastossa esiintyy parikymmentä kalalajia. Systemaattisten istutusten ja laajojen kalataloudellisten kunnostustöiden myötä arvostetut ja tavoitellut lohikalat, taimen ja harjus, ovat vakiinnuttaneet asemansa joen kalastossa. Koekalastukset ja joella tehdyt havainnot osoittavat sekä taimenen että harjuksen myös lisääntyvän Vanjoessa.

Koekalastusten perusteella koskialueiden yleisimmät saalislajit ovat kivisimppu ja särki. Saalislajis­to oli monimuotoisin joen yläosalla, puhdistamon yläpuolella olevilla Vanhainkodin koskella ja Pitkälänkoskella. Kalastustiedustelun perusteella Vanjoen virkistyskalastajat kalastivat vuonna 2004 keskimäärin 15 päivänä kalastajaa kohti pääasiassa perholla ja heittovavalla. Saalis kalastajaa kohti oli 9 kg ja koostui useimmiten kirjolohista, hauista ja ahvenista. Suosituinta kalastusaikaa olivat kesäkuukaudet, joskin joella käytiin jonkin verran vuoden ympäri.

Kertyneen saaliin määrä samoin kuin kalastuspäivien lukumäärä kalastajaa kohti on vähentynyt
1990-luvun puolivälin tilanteesta. Pienimmillään luvut olivat vuonna 1998. Kirjolohi on syrjäyttänyt
ahvenen runsaimpana saalislajina 1990-luvun loppuvuosista lähtien.

Kalastusalueena Vanjoki sai kouluarvosanan 7. Virkistyskalastajat olivat tyytyväisiä joella tehtyihin kalataloudellisiin kunnostuksiin ja arvokalaistutuksiin samoin kuin veden laadun paranemiseen. Tyytymättömyyttä herättivät mm. riittämättömästä valvonnasta johtuva ilkivalta ja salakalastus, kirjolohi-painotteiset istutukset, istutusten ajoittaminen, istutuspaikkojen valinta, huonoksi koetut kartat ja opasteet ja veden määrän vaihtelu joessa.

Vanjoki on yksi Uudenmaan suosituimmista vapakalastuksen virkistyskalastuskohteista. Erityisesti perhokalastajat ovat mieltyneet Vanjoen koskialueisiin. Karkkilan jätevedenpuhdistamon uudista­misen ja laajentamisen vaikutus joen veden laatuun ja rantojen siisteyteen lisää osaltaan alueen kalataloudellisen virkistyskäytön mahdollisuuksia.