Valitse sivu

Julkaisu 146/2004

Rehevän Hiidenveden kokonaiskuormituksesta suurin osa on peräisin hajakuormituk­sesta, joka tulee pääasiassa järveen laskevien Vanjoen ja Vihtijoen kautta. Eniten kuormitusta aiheutuu peltoviljelystä ja luonnonhuuhtoutumasta. Jokien tuomasta kuormituksesta noin 60 % on peräisin Vanjoesta ja 40 % Vihtijoesta. Pistemäisen fos­forikuormituksen osuus koko järven ravinnekuormituksesta on tällä hetkellä muuta­man prosentin luokkaa.

Tutkimusalueen pistekuormitus koostui tarkastelujaksolla pääosin Karkkilan ja Vihdin jätevesistä niiden yhteenlasketun osuuden ollessa noin 99 %. Pienillä kuormittajilla (Hopeaniemi, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimuskeskus) on merki­tystä lähinnä paikallisesti. Pistekuormituksen vesistöön johdettu fosforimäärä laski vuonna 2003 johtuen pääosin Karkkilan puhdistamon uudistamisesta. Vuoden 2003 fosforitulos, keskimäärin 0,7 kg P/d, oli jakson 1988-2003 alhaisin.

Pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutukset näkyvät selvimmin jokialueilla: Vanjo­ella veden laatu heikkenee jätevesipuhdistamon alapuolella, ja uudelleen voimakkaan hajakuormituksen vaikutuksesta myös joen alaosassa. Vihtijoella Valtion maatalous­ teknologian tutkimuslaitoksen sinänsä vähäinen kuormitus nostaa paikallisesti joen päähaaraan yhtyvän uoman lika-ainepitoisuuksia. Hajakuormituksen kuormitusosuus on kuitenkin selvästi suurin. Vihdin kirkonkylän puhdistamon vesistövaikutukset sekoittuvat Vihtijoen tuomaan kuormitukseen. Matala, rehevä Kirkkojärvi on erittäin herkkä kuormitukselle. Veden fosforipitoisuudet ja levätuotanto ovatkin Kirkkojärven ja Mustionselän alueilla jatkuvasti Hiidenveden suurimmat. Kirkkojärven kuormituk­sen alenemisella olisi todennäköisesti suuri merkitys myös järven muiden selkäaluei­den tilan paranemiseen.

Hiidenveden happitilanne oli vuoden 2003 aikana ankarasta talvesta huolimatta melko tyydyttävä. Kiihkelyksenselän lähes 30 metrisen syvänteen tila oli lopputalvella hie­man edellistalvea huonompi, loppukesällä suunnilleen edellisvuoden kaltainen. Ravin­nepitoisuudet ilmensivät kaikilla alueilla rehevyyttä, ero puhtaampien Nummelanselän ja Kiihkelyksenselänja voimakkaasti rehevien Kirkkojärven ja Mustionselän välillä oli kuitenkin selvä.

Levien a-klorofyllipitoisuuden perusteella levätuotanto oli kesäkaudella 2003 Kirkko­järvellä vähän suurempi kuin edellisvuonna, Nummelanselällä ja Kiihkelyksenselällä edellisvuoden tasoa. Kaiken kaikkiaan levätuotanto näyttäisi jonkin verran vähenty­neen 1990-luvun lopulta.