Valitse sivu

Julkaisu 4/2024

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en samarbetsorganisation, vars uppgift enligt stadgarna är, att främja vattenskyddet samt det närstående allmänna miljöskyddet och miljöhälsovården inom föreningens verksamhetso­mråde i Västra Nyland. Som stöd för den ideella verksamheten bedriver föreningen även affärsverksamhet utan att eftersträva ekonomisk vinst samtidigt som man koordinerar regionalt viktiga restaureringar av tillrinningsområden.

Till föreningens medlemskår hör traditionellt områdets kommuner, flera av områdets mest betydelsefulla industrier samt ett betydande antal mindre företag och sammanslutningar. Medlemskåren stöder via sina medlemsavgifter det vattenskyddsarbete, som görs inom föreningens verksamhetsområde, och beställer även en betydande del av de beställningsundersökningar som görs av föreningen.

Utöver huvudsidan www.luvy.fi har föreningen en separat webbsida med uppgifter om vattnens kvalitet på sidan www.vattnenskvalitet.fi. Tillsamman med medlems­kåren samarbetade man såsom tidigare genom att arrangera olika sammankomster med de olika medlemsgrupperna. Dessa sköttes emellertid nu när coronasitua­tionen lättade som hybridevenemang. Föreningen är även aktivt med på de sociala medierna Facebook, Instagram, Youtube, Linkedln och X (tidigare Twitter).

Vår förening är med i förbundet Vattenskydd centralförening i Finland rf:s verksamhet. En artikel om föreningens verksamhet publicerades i förbun­dets tidskrift Aquarius, som utkommer en gång per år och vars spridning är landsomfattande.

På den affärsmässiga sidan fortsatte uppföljningen av tillståndet i regionalt viktiga vattendrag i form av omfattande samkontroller och såsom tidigare som de av punktbelastarna beställda obligationskontrollerna samt även som helt frivilliga undersökningar på uppdrag av kommunerna och övriga aktörer.

Utöver beställningsundersökningarna och laboratorietjänsterna utgörs en betydande del av föreningens verksamhet av förbättrandet av vattendra­gens tillstånd med hjälp av restaureringsåtgärder. Restaureringsverksamheten förutsätter ett mycket starkt samarbete mellan områdets samtliga aktörer och under år 2023 uppgjorde man föreningens nätverksstrategi. Föreningens arbete gällande förbättrandet av vattenkvaliteten grupperas under fyra tillrin­ningsområdestäckande visionshelheter. Tillrinningsområdesvisa visionshelheter ät Laxfiskarna till Karisån 2030-vattendragsvisionen, vilken innefattar restaure­ringen av sjön Hiidenvesi, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendrags­visionen samt Sjundeå å: källsjöars källsjöpilot och som den sista uppgjordes Kustvattenvisionen 2050. Under år 2023 lyfte man fram, som det fjärde vision­sområdet Mankåns tillrinningsområdes vattendragsvision, där samarbetsområdets möjligheter till samarbete reds ut under år 2024.

LUVYLab Oy Ab:s hela aktiestock övergick under sommaren 2023 till föreningens ägo.