Valitse sivu

Julkaisu 6/2024
Heidi Tanttu

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia jätevesiensä purkuvesistöihin, mikä toteutetaan useamman velvollisen yhteistarkkailuna. Vuosi 2023 oli alueella suppea tarkkailuvuosi, jolloin analysoitiin fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä vedenlaatua sekä levätuottavuutta.

Siuntionjoen osavaluma-alueilla pistekuormittajien osuus fosforikuormituksesta on VEMALA-kuormitusmallin mukaan pieni (0,0–3,7 %), mutta typpikuormituksesta Risubackajoen osavaluma-alueella merkittävä (40 %). Peltoviljely on koko Siuntionjoen alueella pääasiallinen kuormituslähde. Pikkalanlahden kokonaiskuormituksesta suoran pistekuormituksen osuus on pieni (< 1,5 %) verrattuna Siuntionjoen merialueelle tuomaan kokonaiskuormitukseen.

Vedenlaatutarkkailun tulokset olivat vuonna 2023 pääosin samansuuntaisia kuin viime vuosina. Jätevesivaikutukset näkyivät Risubackajoen alueella Nummelan puhdistamon purkuojassa ja lievemmin myös Risubackajoen alemmilla havaintopaikoilla. Lisäksi vedenlaatu oli heikkoa Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa, jossa kuitenkin virtaama ja siten kokonaiskuormitus on hyvin pieni. Tarkkailun järvissä vesistöalueen kuormittuneisuus näkyi mm. sameutena, rehevyytenä ja happiongelmina.

Pikkalanjoen vesi oli melko tasalaatuisen Pikkalanlahden havaintopaikkoja sameampaa ja ravinteikkaampaa, kuten tavallista, ja vesi kirkastui kohti Pikkalanselkää. Kevättalvella jäätilanteen vuoksi eri havaintopaikkojen välillä eroavat näytteenottoajankohdat aiheuttivat jonkin verran vaihtelua tuloksiin havaintopaikkojen välillä. Loppukesän klorofyllipitoisuudet olivat Pikkalanlahdella edellisvuotta korkeammat ja vastasivat tilaluokkia huono tai välttävä. Mahdolliset jätevesien suorat vaikutukset näkyivät lähinnä ajoittain kohonneina bakteeripitoisuuksina Båtvikenillä.

Kokonaisuudessaan Siuntionjoen vesistö ja Pikkalanlahti ovat runsaasti hajakuormitettuja ja pistekuormituksen vaikutuksia on vaikea erottaa muusta kuormituksesta muualla kuin purkupaikkojen välittömässä läheisyydessä.