Valitse sivu

Tutkimusraportti 656/2017

Hiidenveden kunnostus -hanke sai ympäristöministeriön myöntämänä (30.6.2015) valtionavustusta 150 000 € käytettäväksi kiintoainekuormituksen hallintaan raakkujen kasvuolosuhteiden ja lohikalojen lisääntymisen turvaamiseksi. Hanke aika oli 1.6.2015–31.11.2017.

Hanke eteni suunnitelman mukaisesti kartoituksesta kunnostussuunnitteluun ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen. Hankesuunnitelman mukaisesti olemassa olevaa tietoa virtavesistä kerättiin kattavasti. Tiedot digitoitiin paikkatietiedoksi ja tietojen tallentamiseksi sekä myöhempää käyttöä ja sujuvaa päivittämistä varten luotiin tietokanta käyttöliittymineen.

Uomien vedenlaadun parantamiseksi rakennettiin neljä vesiensuojelukosteikkoa sekä kolme uomassa sijaitsevaa laskeutusallasta pidättämään erityisesti virran mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Rakennetut kosteikot edistivät hankkeen keskeisenä tavoitteena ollutta kiintoainekuormituksen hallintaa raakkujen ja lohikalojen elinalueilla hyvin, erityisesti Sitinojan–Ridanojan kohdealueella.

Virtavesiluonnosta riippuvaisten eliöiden elinalueiden parantamiseksi ja uomaeroosion hallitsemiseksi, hankkeessa tehtiin myös uomakunnostuksia. Elinaluekunnostuksissa onnistuttiin niin ikään hyvin ja suunnitellut kohteet saatiin toteutettua. Hankkeessa kunnostettiin yhteensä n. 2 kilometriä joki- tai purouomaa kahdeksassa eri kohteessa. Rakennettujen tai kunnostettujen elinalueiden yhteispinta-ala oli yli puoli hehtaaria. Uusia tai kunnostettuja kutusoraikkoalueita perustettiin n. 100 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 1 000 m2. Näiden lisäksi poistettiin kaksi pienempää, puroluokan vaellusestettä. Lajien levinneisyyksien kartoittamiseksi, toteutettujen kunnostustoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi ja luonnontilan kehittymisen seuraamiseksi hankkeessa tehtiin eliöstö-, vedenlaatu sekä kuormituskartoituksia.

Hankkeesta viestittiin monipuolisesti ja säännöllisesti eri kohderyhmille. Esimerkiksi Suomen luonnon päivän Jokijuhla-tapahtumasta sekä jokiluonnon kunnostuksesta julkaistiin lukuisia paikallislehtijuttuja. Lisäksi tapahtuma oli näkyvästi esillä LUVY:n viestinnässä.

Ympäristöministeriön myöntämällä rahoituksella tehdyt toimenpiteet täydentävät FRESHABIT LIFE IP -hankkeen (2016–2021) toimenpiteitä raakun ja lohikalojen elvyttämiseksi Karjaanjoen vesistössä.