Valitse sivu

Julkaisu 280/2017

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2016 noudatti ns. suppeata tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vain vuosittaisen veden laadun tarkkailun.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu nykyään Hankoniemen eteläpuolelle, koska Oy ViskoTeepak Ab: kuormitus loppui syksyllä 2014. Hangon kaupungin Suursuon jätevedenpuhdistamon jätevesimäärä muodostaa valtaosan (n. 70 %) Hangon merialueelle johdetusta jätevesimäärästä.

Niemen pohjoispuolella Oy Forcit Ab:n typpikuormitus on ollut merkittävä, mutta vuodesta 2002 lähtien kuormitus on laskenut voimakkaasti, ja nykyään typpikuormitus on loppunut lähes kokonaan kun typpipainotteiset jakeet kul jetetaan pois hyötykäyttöön.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät. Kuormitus on ajoittain näkynyt hieman kohonneina ammoniumtyppi- ja bakteeripitoisuuksina pintavedessä. Talvella 2016 meri pysyi sulana Bengtsårin aluetta lukuun ottamatta. Tämä on johtanut siihen, että myös lopputalvella veden sekoittumisolosuhteet ovat näytteenottohetkellä olleet hyvät.

Hangon pohjoisella merialueella ei ole varsinaista pistekuormitusta. Veden sekoittumisolosuhteet ovat tälläkin osa-alueella varsin hyvät ja veden laatu oli analysoitujen näytteiden perusteella hyvä vuonna 2016.

Forcitin edustalla jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin harvoin havaittavissa suoraan veden laadun muutoksena. Alusveden happitilanne on loppukesäisi yleensä hieman heikentynyt, mutta vuonna 2016 happitilanne pysyi hyvänä läpi vuoden.

Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Kesäisin happi loppuu tai vähenee hyvin voimakkaasti alueen syvissä osissa. Tämä oli tilanne myös vuonna 2016 vaikka tilanne oli hieman parempi kuin vuonna 2015. Happiongelmat aiheuttavat sen, että pohjasedimentteihin sidottuja ravinteita alkaa liueta veteen ja nostaa alusveden ravinnepitoisuuksia monikymmenkertaisiksi.