Valitse sivu

Tutkimusraportti 626/2017

Tämän projektin keskeisenä tavoitteena oli suorittaa ensimmäiset siirtoistutukset Siuntionjoen meritaimenen elinpiirin laajentamiseksi ja selvittää mahdollisuudet laajemmalle, pitkäjänteiselle siirtoistutustoiminnalle geneettisesti omaleimaisen taimenpopulaation vahvistamiseksi.

Siirtoistutuspotentiaalin selvittämiseksi projektissa kartoitettiin Kirkkojoen–Lempansån alueen taimenkannan elinalueen laajuutta, merkittävimpiä lisääntymisalueita ja niiden poikastiheyksiä. Uusien elinalueiden löytämiseksi ja niiden soveltuvuuden arvioimiseksi kartoitettiin pääuoman yläosan alueelta taimenen elinalueeksi sopivia alueita, niiden pohjaeläinlajistoa ja vedenlaatua.

Siuntionjoen taimenen nykyistä elinpiiriä kartoitettiin sähkökoekalastuksin vuosien 2015 ja 2016 aikana 51 alueella. Kartoitettua uomaa kertyi noin 5 400 metriä. Kirkkojoen haarassa taimenia havaittiin Munksinkoskessa, Lempansåssa, Kivikoskenpurossa ja siihen laskevassa Kotitienpurossa sekä Munkkaanojan alaosassa. Siuntionjoen pääuomassa taimenta esiintyy ja taimen lisääntyy Purnuksen ja Passilan välisellä alueella sekä Skogsforsilla. Myös Kvarnbynkoskella ja Sågarsforsilla esiintyy taimenta, mutta lisääntymistä ei havaittu. Hankkeessa arvioitiin myös Siuntionjoen vesistön eri osien soveltuvuutta taimenen elinalueiksi vedenlaatuanalyysien sekä pohjaeläinkartoitusten avulla.

Siirtoistutuskohteiksi valittiin Palojoen Palokoski ja Kvarnbybäcken. Tärkeimpinä kriteereinä olivat veden laatu ja riittävyys, pohjaeläimistön määrä ja koostumus sekä pohjan rakenne. Huomiota kiinnitettiin myös mm. uoman varjostukseen, veden lämpötilaan ja muuhun kalastoon.

Siuntionjoen taimenen siirtoistutukset tehtiin lokakuussa 2016. Siirtoistutetut taimenet kalastettiin pääuomasta Purnuksen-Passilan alueelta ja Kirkkojoen haaran Lempansålta, missä taimenkannan todettiin olevan kestävä ja etenkin poikasten määrä riittävä, jopa erittäin hyvä, siirtoistuksia varten. Istukkaiden määrä oli 164 kpl, joista saman vuoden poikasia oli 131, muut taimenet olivat ikäluokkaa 1+. Kaloista 100 pyydystettiin Lempansåsta ja 64 Purnuksen ja Passilankosken väliseltä jokiosuudelta. Palokoskeen istutettiin 130 ja Kvarnbybäckeniin 34 taimenta.