Valitse sivu

Tutkimusraportti 511/2015

Useista Inkoon pikkujärvistä on olemassa harvinaista tietoa 20–30 vuoden takaa. Kunnan alueella, samoin kun laajalti muuallakin läntisellä Uudellamaalla, tehtiin 1980- ja 1990-luvuilla pienvesien happamoitumiseen liittyviä vedenlaa-tututkimuksia, joista vanhimpia ei ole toistaiseksi tallennettu vedenlaatutietokantoihin. Vuosina 2013–2014 Inkoon kunnan ympäristönsuojelun toimiala halusi päivittää yhteensä 28 alueensa järven tilan, näytteet otettiin 1980- ja 1990-lukujen happamuustutkimusten tapaan syksyllä. Tulokset on esitetty tässä raportissa. Veden laadun arvioinnin ja vertailun lisäksi raportissa esitetyt tiedot sekä karttatarkastelut on viety vesistöittäin www.vesientila.fi-sivustolle, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä. Suurimmillaan tutkimusten väli oli tarkastelluissa järvissä 30 vuotta. Muutokset olivat osittain jopa hämmästyttävän selkeitä: suurimpia vedenlaatumuutoksia olivat veden humusominaisuuksien kasvaminen, happamuuden vähe-neminen ja veden sähkönjohtavuuden pieneneminen. Vaikka tuloksissa on todennäköisesti mukana pitkän aikajakson luomaa epävarmuutta, kuten laboratorion vesianalyysimenetelmien kehittyminen ja tarkentuminen, ovat edellä esitetyt muutosten pääsuuntaukset oletettavasti kuitenkin todellisia.