Valitse sivu

Julkaisu 256/2015

Yhteistarkkailussa oli vuonna 2014 mukana yhteensä viisi jätevedenpuhdistamoa: kaksi paperitehdasta, kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa ja Outamon oppilaskodin pieni puhdistamo. Karjalohjan puhdistamo suljettiin kesällä 2013, joten sen osalta vuosi 2014 oli jälkitarkkailua. Pistekuormittajien puhdistustulokset olivat pääsääntöisesti lupien ja asetusten mukaiset. Vesinäytteitä yhteistarkkailun alueelta otettiin runsaalta 20 havaintopaikalta 2–12 kertaa/paikka.

Lohjan keskustaajaman pistekuormittajien, Pitkäniemen yhdyskuntapuhdistamon ja Mondin paperitehtaan, jätevesivaikutukset häviävät useimmiten Väänteenjoen kautta tulevaan vesimassaan, jonka päävirtaus ohittaa Pappilanselän, Ristiselän ja Aurlahden ja virtaa kohti Isoselkää. Vuonna 2014 selvimmät pistemäiseen jätevesikuormitukseen, lähinnä yhdyskuntapuhdistamon jätevesiin viittaavat mittaustulokset todettiin talvella Liessaaren syvänteen pohjan tuntumassa kohonneissa typpi- ja bakteeripitoisuuksissa.

Lohjanjärven eteläosan morfologiset ominaisuudet ja virtausolosuhteet poikkeavat Lohjan keskustaajaman lähivesien olosuhteista: Hållsnäsfjärdenin–Kyrköfjärdenin alue on sokkeloista eikä veden virtauksilla ole osoitettavissa vain yhtä tuloväylää. Tämä aiheuttaa osaltaan ongelmia alueen veden laadussa. Selvimmin ongelmat ovat ilmenneet syvimpien pohjien happipitoisuuksissa. Ensimmäinen hapetin alueelle asennettiin jo 1986 ja 1990-luvulla hapettimien määrä nostettiin neljään. Sappi Kirkniemen ja Peltoniemen Puhdistamoiden purkuputkia lähimpänä olevalla Mangsön 8 metrisellä syvänteellä jätevesien vaikutukset näkyvät lähes kaikissa mitatuissa vedenlaatuominaisuuksissa. Vaikutukset laimenevat sekä pohjoiseen että etelään mentäessä, mutta ovat vuosittain hieman vaihtelevasti osoitettavissa pohjoisen suunnassa vielä Tallaanniemen Ristisalmessa ja etelän suunnassa Mustion Bruksträsketin luusuassa.

Lohjanjärven heikkolaatuisimmat alueet löytyvät kuitenkin tulojokien vaikutusalueilta. Nummenjoen vaikutusalueella oleva Maikkalanselkä ja Väänteenjoen vaikutusalueella oleva Pappilanselkä ovat kaikilla mittareilla mitattuna
rehevämpiä ja huonokuntoisempia kuin järven muut selkäalueet.