Valitse sivu

Julkaisu 92/1999

Inkoon Fagervikenin vesistöalueen tilaa tarkkailtiin vuonna 1998 ensimmäistä kertaa yh­teistarkkailuna. Yhteistarkkailun osapuolina ovat Imatran Voima Oy, Inkoon voimalaitos (nykyään Fortum Power and Heat Oy) ja Inkoon kunta. Inkoon kunnan uusi Joddbölen jä­tevedenpuhdistamo aloitti toimintansa vuoden 1997 alkukesällä. Ennen tätä kunnan puhdis­tetut jätevedet johdettiin Inkoon Kyrkfjärdeniin. Tarkkailu tehtiin 19.5.1998 päivätyn tark­kailuohjelmaluonnoksen mukaan. Imatran Voima Oy:n Ympäristönsuojeluyksikkö on laatinut ohjelman ja Uudenmaan ympäristökeskus on epävirallisesti hyväksynyt sen. Tarkkai­lu käsitti vuosittaisten veden fysikaalis-kemiallisten tutkimusten ohella neljän vuoden vä­lein toteutettavan laajemman tutkimuksen, johon kuuluu pohjaeläintutkimus, vesikasvilli­suustutkimus sekä selvitys pohjasedimenttien raskasmetalli- ja mineraaliöljypitoisuuksista. Tarkkailuun kuuluu lisäksi kalataloudellinen tarkkailu, mutta se käsitellään erillisessä ra­portissa. Vuoden 1998 tarkkailu toteutettiin siten, että alkuvuoden näytteenotosta vastasi Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy ja heinäkuusta alkaen työstä vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Biologisista tutkimuksista vastasi kokonaisuudessaan Länsi­ Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.