Valitse sivu

Julkaisu 86/1999

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) suoritti vuoden 1997 yhteistarkkailun 19.3.1993 laatimansa ohjelman mukaisesti. Ohjelman on hyväksynyt Helsingin vesi- ja ym­päristöpiiri (nykyään Uudenmaan ympäristökeskus) kirjeellään 0192A743/11 (23.4.1993).

Vuonna 1997 oli vuorossa joka neljäs vuosi suoritettavat laajemmat biologiset tutkimukset. Laajennettuun tarkkailuun kuuluivat jokavuotisten veden laadun seurannan lisäksi myös poh­jaeläin-, vesikasvillisuus-, kasviplankton- sekä pohjasedimenttitutkimukset. Tarkkailun tehtä­vänjohtajana ja tämän yhteenvedon laatijana on toiminut biologi Ralf Holmberg. Kuormitus­ osuuden on laatinut puhdistamoinsinööri Ossi Jokinen ja vesikasvillisuustutkimuksen on teh­nyt vesistötutkija Eeva Ranta. Pohjaeläintutkimuksesta vastasi pohjaeläintutkija Aarno Metti­nen ja kasviplanktonmäärityksistä vastasi FT Harri Kuosa. Golfmarinan simpukkatutkimuk­sen sukellusosuudesta vastasivat Alleco Ky:n tutkijat Panu Oulasvirta ja Jouni Leinikki.