Valitse sivu

Julkaisu 85/1999

Pohjaeläinten käyttö vesistötarkkailussa perustuu tietoihin pohjaeläinlajien ympäristövaati­muksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Muutokset pohjaeläinten elinympäristössä heijastu­vat muutoksina pohjaeläinten yksilö- ja lajimäärissä. Pohjaeläintutkimuksilla saadaan erityi­sesti tietoa siitä, mikä on vesistöjen pohjan ja sen läheisen vesikerroksen tila. Tiedot pohjan (pohjasedimentin) tilasta ovat tärkeitä, kun on esim. suunniteltu ”häiriintyneiden” vesistöjen kunnostamista ja on siksi saanut paljon huomiota varsinkin viime aikoina.

Pohjaeläinten merkitys vesistöjen tilan indikaattoreina eli ilmentäjinä tunnetaan nykyään varsin hyvin. Pohjaeläinlajeja on Suomessakin useita satoja, joista hyviä pohjan laadun ilmentäjiä kymmenittäin. Velvoitetarkkailuissa huomion kohteena on lähes aina ollut paljain silmin ha­vaittava makroskooppinen pohjaeläimistö, jonka ympäristövaatimukset ja siten indikaattoriar­vot parhaiten tunnetaan.

Itämeri lahtineen on ainutlaatuinen vähäsuolaisen veden allas, jossa elävät rinnan sekä make­anveden että mereistä alkuperää olevat pohjaeläinlajit. Itämeren erityisolot ovat koetelleet mo­nien mereen pyrkivien lajien sietokykyä. Lajilukumäärä onkin Itämeren nuoresta iästä ja mur­tovesiluonteesta johtuen vähäinen. Tuloksena on kuitenkin monia vain Itämerelle ominaisia la­jimuotoja, jotka ulkonaisesti muistuttavat – usein pienikokoisempina – alkuperämuotoaan. Yksilömäärissä Itämeri vetää vertoja valtamerille, yhdellä neliömetrillä voi olla jopa kymme­niä tuhansia paljain silmin havaittavia pohjaeläimiä!

Tämä pohjaeläintutkimus kuuluu Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien vesistötarkkailun biologiseen osaan, joka on toistunut yleensä kolmen, neljän vuoden välein. Pohjaeläintutki­muksia on tehty velvoitetarkkailuina vuodesta 1973 lähtien, alussa kalataloustarkkailun yhtey­dessä (Sauvonsaari 1974, 1977, Helminen ja Lönnqvist 1981, Takatalo ja Vaajakorpi 1981, Holmberg 1984 ja Kalliola 1987). Vuodesta 1990 alkaen pohjaeläintutkimukset (Katajisto 1990 ja Mettinen 1994b) ovat olleet osa Hangon kaupungin ja aluetta kuormittavien teollisuus­laitosten yhteistarkkailua. Tarkkailuohjelman on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry (1997a; 30.5.1997, UYKhyv).