Valitse sivu

Julkaisu 84/1998

Länsi-Suomen vesioikeus on päätöksellään 49/1987/3 nro 86135 23.9.1987 antanut Suomen Sokeri Oy:lle luvan säännöstellä Kirkkonummen kunnassa olevaa Humal­järveä ja padottaa Kvarnbyjoen Myllylampea Överbyssä veden johtamista varten. Ensimmäinen päätös asiassa annettiin vuonna 1971 (LSVO 14/1971, 5.3.1971).

Lupapäätöksessään vesioikeus on määrännyt luvansaajan tarkkailemaan veden joh­tamisen ja säännöstelyn vaikutuksia vesistöön ja veden laatuun vesiviranomaisen hy­väksymän ohjelman mukaisesti sekä toimenpiteiden vaikutuksia kalastoon ja kalas­tukseen kalatalousviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Tässä raportoitava kalataloudellinen tarkkailututkimus on tehty Maa- ja metsäta­lousministeriön hyväksymän tarkkailuohjelman (950/747 MMM 1988 20.6.1988) mukaisesti vuosina 1997-98 Suomen Sokeri Oy:n toimeksiannosta.

Aikaisemmat Humaljärven kalastoa koskevat tutkimukset on tehty vuosina 1972 (Anttila & Niinimäki 1973), 1983 (Järvinen 1984), 1988-89 (Ranta ym. 1990) ja 1993-94 (Ranta & Muttilainen 1994).