Valitse sivu

Julkaisu 71/1997

Siuntion kunnan Pikkalan keskuspuhdistamo otettiin käyttöön marraskuussa 1995, jolloin Siuntion asemanseudun puhdistamo suljettiin. Länsi-Suomen vesioikeuden antamassa (18.8.1994, päätös nro 68/1994/1) ja vesiylioikeuden vahvistamassa lu­papäätöksessä (7.4.1995, päätös nro 63/1995) velvoitetaan luvan haltija tarkkai­lemaan jätevesien vaikutusta vesistöön ja kalastoon.

Tarkkailun tavoitteena on hankkia aineistoa, jota käytetään selvitettäessä vesis­töön kohdistuvan jätevesikuormituksen vaikutuksia ja vaikutusalueen laajuutta se­kä haittojen vähentämiseksi suoritettujen toimenpiteiden riittävyyttä.

Kalatalousviranomainen hyväksyi tarkkailuohjelman 12.1.1996 (Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri/kalatalous päätös nro 4172/871/95). Ohjelma on laadittu yhteensopivaksi Pikkalanlahdella jo toimivan kalataloudellisen yhteistarkkailun kanssa. Ohjelman mukaisen tarkkailutukimuksen toteutti vuonna 1996 Länsi­-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry niin, että koekalastuksesta vastasi kalastusmestari Pekka Ilmarinen, kalojen makutestauksesta Kokemäenjoen VSY ja tulosten rapor­toinnista vesistötutkija Eeva Ranta. Kalataloudelliseen tarkkailuun liittyvä pohja­eläintutkimus on raportoitu erikseen (Mettinen 1997).