Valitse sivu

Julkaisu 64/1997

Vuoden 1994-1995 kalataloudellinen tarkkailu suoritettiin tarkkailualueella, joka käsitti Mustionjoen alajuoksun, Pohjanpitäjänlahden, Tammisaaren lähivedet seka Fundia Koverharin lähialueen.

Tutkimukseen kuuluivat saalistiedustelu, kirjanpitokalastus, verkkojen limoittumistesti, kalojen raskasmetallitutkimus sekä kalojen aistinvarainen laadunarviointi. Tehty kalastustiedustelu oli aikaisempaa laajempi ja tiedusteluja lähetettiin yhteensä 400 kpl. Vastausprosentti oli erittäin hyvä (yli 77 %).

Mustionjoen alajuoksulla harrastetaan kalastusta melko vähän paitsi joen suualueella missä kalastustoiminta syksyisin on varsin vilkasta. Siika ja erilaiset muut lohikalat muodostavat verkkopyynnin pääsaaliin. Kalastustoiminta on joen suualueella lisääntynyt. Kesällä jolloin kalastusta harrastetaan vähemmän saadaan lähinnä haukea ja ahventa.

Pohjanpitäjänlahdella ja etenkin sen pohjois- ja eteläosassa harrastetaan kalastusta ahkerasti. Tärkein pyyntiväline on verkko ja saaliit ovat olleet melko hyvät vaikka särkikalojen osuus saaliista on koko tutkimusalueen suurin. Hauki on edelleen Pohjanpitäjänlahden tärkein saaliskala, mutta ahven ja pienemmässä määri kuha ja siika esiintyivät melko yleisesti saalistie­doissa. Pohjanpitäjänlahden keskiosassa saadut silakkasaaliit osoittivat silakkakannan olevan melko hyvä alueella.

Tammisaaren lähivedet poikkeavat monella tavalla muusta tutkimusalueesta. Vesialue on matala ja vesikasvillisuutta on runsaasti. Tammisaaren kaupungin alueella on verkoilla kalasta­minen kielletty. Tästä syystä yleisimmät pyyntivälineet olivat onget ja uistimet. Saaliissa tämä näkyi siten, että hauki ja ahven olivat hyvin yleisiä saaliskaloja. Båssa- ja Dragsviksfjärdenillä missä verkkokalastus on yleisempää lahnan osuus nousi selvästi.

Koverharin lähivesillä saatiin tiedustelun perusteella suurimmat ruokakuntakohtaiset saaliit. Ahven oli ylivoimaisesti tärkein saaliskala mutta kirjanpitokalastustietojen mukaan kuha oli alueella hyvin tärkeä ja kanta on voimistunut. Siikaakin saatiin alueella varsin paljon. Muusta tutkimusalueesta poiketen haukikanta on alueella heikko.