Valitse sivu

Julkaisu 57/1996

Vuoden 1995 tarkkailu suoritettiin ohjelman mukaisesti ja eri näytepisteiltä otettiin näytteitä 3-5 kertaa.

Tarkkailuvuoden talvi oli erittäin leuto ja meri pysyi sulana melkein koko talven. Tästä syystä jouduttiin ottamaan kaikki talven merinäytteet avovedestä. Sateet olivat vuoden alkupuoliskolla hyvin runsaat, mikä aiheutti suuria ravinnehuuhtoutumia maalta vesistöihin. Kesä ja loppuvuosi oli taas normaalia kuivempi ja jokien tuoma kuormitus oli silloin normaalia pienempi. Jokien tuoma kuormi­tus oli vuositasolla selvästi suurempi kuin edellisvuonna.

Alueelle pistemäisesti johdettava jätevesikuormitus on 1990-luvulla ollut vähitellen alenemassa. Vesistön kannalta tärkeä fosforinkuormitus on saatu alennettua puhdistamoiden käyttöä edelleen kehittämällä. Rannikkovesille hyvin tärkeän kasviravinteen, typen kohdalla, tilanne ei ole yhtä hyvä. Selvä parannus on tapahtunut Skeppsholmenin ensimmäisen laajennusvaiheen myötä.

Alueen jätevesilupien ehdot täytettiin pääosin. Ainoastaan Skeppsholmenin alkuvuoden fosforitulos ylitti lupaehtoja hieman.

Yleinen ongelma on edelleen yhdyskuntien viemäriverkkojen hulevedet eli viemäreihin pääsevät sade­
sulamis- yms. puhtaat vedet, jotka heikentävät puhdistustehoa jätevesien laimeuden seurauksena.