Valitse sivu

Julkaisu 56/1996

Tarkkailualueen suurimmat pistekuormittajat ovat Hangon kaupunki, Hangon Puhdistamo Oy, Oy Forcit Ab ja Oy Visko Ab. Puhdistukselle asetetut lupaehdot täyttyivät pääosin, mutta eräitä ylityksiä oli todettavissa vuoden 1995 aikana.

Hangon kaupungin Suursuon jätevedenpuhdistamo täytti lupaehdot jaksoa 1/95 lukuun ottamatta. Silloin lupaehdot jäivät täyttämättä BHK7-tuloksen sekä fosforituloksen osalta. Pääasiallinen syy oli puhdistamolle tulevan jäteveden laimeus, johon vaikuttivat leuto ja sateinen talvi sekä huonokuntoi­nen viemäriverkosto.

Hangon Puhdistamo Oy täytti vaatimukset paitsi joulukuussa, jolloin mereen johdetun fosforin määrä oli hieman lupaehtoja suurempi.
Kokonaiskuormitus Hangon eteläpuolella oli yleisesti ottaen hieman suurempi kuin edellisvuonna. Oy Forcit Ab:n jätevesipäästöt olivat asetettuja raja-arvoja pienempiä. Meren kannalta ongelmana ovat typpiyhdisteet jotka toimivat levien lannoitteena. Happopäästöt ovat viime vuosina vähentyneet.

Oy Visko Ab:n puhdistamolla oli ajoittain prosessiongelmia. Tästä syystä mereen johdettavalle typelle asetettu enimmäisarvo ylittyi hieman kolmena kuukautena. Myös fosforiarvot ylittyivät kolmena kuukautena. Tilanteen parantamiseksi puhdistamolla on tehty huomattavia parannustoimen­piteitä. Uudistukset on otettu käyttöön vuoden 1996 alkupuolella.
Kokonaiskuormitus oli Hangon pohjoispuolella yleisesti ottaen hieman suurempi kuin viime vuosina. Hyvin leuto talvi aiheutti sen, että Hangon eteläinen merialue oli jäätön koko talven ja muuallakin meri oli jään peitossa normaalia lyhyemmän ajan. Tästä syystä veden sekoittumisolosuhteet olivat talvella normaalia paremmat.

Hangon merialueella jätevesikuormitus näkyi ainoastaan ajoittain hyvin lievänä veden laadun muutoksena purkualueen tuntumassa.

Suursuon suljettu kaatopaikka kuormittaa Täktomin asutuksen läpi virtaavaa ojaa jonkun verran. Ojaan kohdistuva muu hajakuormitus heikentää edelleen ojan veden laatua. Vastaanottavassa merenlahdessa kaatopaikkaojan kuormittavaa vaikutusta ei pystytty osoittamaan.

Forcitin edustalla tehtaan jätevesipäästöt eivät näkyneet suorina veden laadun muutoksina. Tehtaan typpipäästöt toimivat kuitenkin levien lannoitteena, mikä todennäköisesti liittyy alueen ajoittain todettuihin korkeisiin klorofylliarvoihin. Vuonna 1995 Forcitin edustan klorofylliarvot vastasivat muun pohjoisen merialueen tasoa.

Oy Visko Ab:n purkualueella jätevesipäästöt näkyivät ajoittain lievästi kohonneina typpipitoisuuksi­na. Loppukesällä havaittiin lisäksi, samoin kuin viime kesänä, selvästi kohonneita bakteeripitoisuuk­sia purkupaikan länsipuolella. Fekaaliset kolibakteerit indikoivat lähinnä saniteettijätevesien vaikutusta. Alueen jokakesäiset happiongelmat olivat vuonna 1995 edellisvuosia hieman pahemmat. Happitilanne kehittyi hyvin heikoksi syvännealueilla ja selvää ravinteiden liukenemista oli havaitta­vissa loppukesällä. Ravinteiden liukeneminen pohjasedimenteistä on vesistön kannalta hyvin valitettavaa, koska se aiheuttaa vesistön sisäistä ravinnekuormitusta joka johtaa voimakkaampaan leväkasvuun. Vesien rehevöityminen on jo ennestään Itämeren rannikkovesien suurimpia ongelmia.