Valitse sivu

Julkaisu 40/1994

junalauttasataman ruoppaustyöt aloitettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 1991 mutta vesioikeudellisista syistä ne keskeytettiin jo kesäkuussa. Länsi-Suomen vesioikeus myönsi sitten päätöksellään 22.2.1991 (12/1991/3) luvan Hangon kaupungille suorittaa hankkeeseen tarvittavia ruoppaus-, louhinta- ja läjitystoi­menpiteitä. Lupaehtoihin kuului mm. velvoite tarkkailla hankkeen vesistö- ja kalataloudellisia vaikutuksia vesi- ja kalatalousviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Rakennustyöt aloitettiin uudelleen keväällä 1992 ja keväällä 1993 satama valmis­tui.

Hangon Tulliniemen junalauttasataman laajennustyön vesistö- ja kalataloudellisia vaikutuksia seurattiin vuosina 1991-1994 kahden eri tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistövaikutuksia seurattiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 22.4.1991 laatiman ohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelman on Helsingin vesi- ja ympäristö­piiri hyväksynyt kirjeellään: 4.6.1991, Nro190/500 Hevy 1990. Laajennushankkeen kalataloudellisia vaikutuksia seurattiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n 19.4.1991 laatiman ohjelman mukaisesti. Uudenmaan kalastuspiiri hyväksyi ohjelman kirjeellään: 5.5.1991 DNro 205/71 Uuk 1991. Molemmat tarkkailut on koottu tähän loppuraportiin. Loppuraportin on laatinut biologi Ralf Holmberg. Pohjaeläinosuudesta vastaa FK Aarno Mettinen ja kalojen kutuselvityksestä vastaavat biologit Panu Oulasvirta ja Jouni Leinikki.