Valitse sivu

Julkaisu 39/1994

Humaljärven kalataloudellinen tarkkailututkimus toteutettiin vuosina 1993-94 Sucros Oy:n toimeksiannosta voimassa olevan viranomaisten hyväksymän tutkimusohjelman mukaisesti.

Humaljärvi on keskirehevä (mesotrofinen) järvi, johon kohdistuu hajakuormituksen lisäksi vähäistä pistekuormitusta Volsin puhdistamolta. Sucros Oy säännöstelee järveä turvatakseen vedensaantinsa kuivina kausina. Säännöstely on lievää.

Humaljärven suurimmat vedenlaatuongelmat ovat syvänteen happikato kerrostuneisuus­kaudella sekä ajoittain toistuvat suuret (sini)leväkukinnat. Viimeisten tutkimusten perusteella järven rehevyys näyttää hiljalleen olevan lisääntymässä.

Koekalastusten ja kalataloustiedustelun perusteella järvessä esiintyy seuraavat kalalajit: siika, taimen, hauki, lahna, salakka, pasuri, sulkava, säyne, särki, made, ahven, kiiski, kuha ja ankerias. Runsaimpina esiintyviä lajeja ovat särki, kuha ja ahven. Koekalastus­saalis verkkosarjaa kohden (20.9 kg) oli jonkin verran pienempi kuin vuonna 1988. Kuhan ja lahnan osuus saaliista oli kasvanut, särjen vähentynyt.

Kalastustiedustelun perusteella eniten kalastetaan verkoilla. Vuoteen 1988 verrattuna saalis kalastavaa ruokakuntaa kohden (80 kg) on jonkin verran noussut. Sulkavan osuus saaliista oli vähentynyt, kuhan noussut. Kalastusta eniten haittaavia tekijöitä olivat vähäarvoisten kalalajien runsaus, vesikasvillisuuden runsastuminen ja pyydysten likaantuminen.

Säännöstelyn vaikutusten laajuutta Humaljärven kalastoon on vaikea arvioida. Epäsuoria, ekosysteemin eri osien kautta vaikuttavia tekijöitä ovat mm. muutokset veden laadussa, pohjaeläimistössä (=kalojen ravinto) ja vesikasvillisuudessa (kalojen poikastuotantoalue). Säännöstely on ilmeisesti osaltaan vaikuttamassa myös järvessä hiljalleen tapahtuvaan rehevöitymiseen.

Vuosien 1988-1993 välillä selvin muutos on ilmeisesti vesikasvillisuuden ja levä­tuotannon jonkinasteinen runsastuminen, joka vaikuttaa kalastoon ja kalastukseen pääasiallisesti pyydyksiä likaamalla. Kalojen kutualueiden kannalta muutoksella ei liene suurta merkitystä.