Valitse sivu

Julkaisu 37a/1994

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 1993 noudatti joka neljäs vuosi toteutettavaa ns. laajennetun tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vuosittaisen veden laadun fysikaalis-kemiallisen ja a-klorofylli-seurannan lisäksi pohjaeläin-ja vesikasvillisuustutkimuk­sen.

Yhteistarkkailussa mukana olevat jätevesikuormittajat ovat Hankoniemen eteläpuolella Suursuon jätevedenpuhdistamo, Hangon puhdistamo Oy ja Suursuon kaatopaikka (Hangö Forell Ab:n kalankasvattamon vaikutuksia tarkkaillaan erillisen ohjelman mukaisesti) ja Hankoniemen pohjoispuolella Forcit Oy ja Visko Oy. Pääosan mereen johdetusta pistekuormituksesta tuottavat Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo ja Hangon puhdistamo Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaismäärästä vaihtelee välillä 76-93 %.

Hankoniemen pohjoispuolella happea kuluttavien aineiden kuormitus väheni huomattavasti vastaten vuonna 1993 noin kymmenesosaa vuoden 1988 tasosta. Fosforikuormitus oli vuosina 1990-92 muita vuosia suurempi, mutta pieneni selvästi v. 1993. Typpikuormitus aleni selvästi Viskon jätevesissä ja pysyi ennallaan Forcitin jätevesissä.

Puhdistamot täyttivät pääosin niille asetetut raja-arvot vuonna 1993. Poikkeuksena oli Suursuon puhdistamon fosfori- ja BHK7-kuormitus vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja Viskon typpikuormitus huhtikuussa.