Valitse sivu

Julkaisu 2/2020

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -hankkeessa käynnistetään Siuntionjoen valuma-alueen vesistöjen pitkän aikavälin kunnostustyö. Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä vuonna 2019 täydennettiin Heparin veden laadun tutkimustietoa, kerättiin olemassa olevat aineistot ja edistettiin järven valuma-alueen kunnostusta. Järvelle ei ole aikaisemmin laadittu kunnostussuunnitelmaa.

Hepari on matala ja savimaiden ympäröimä, pieni, Siuntionjoen vesistöalueen latvajärvi Kirkkonummella. Järvi on luontaisestikin rehevä, mutta liian suuren ulkoisen kuormituksen myötä rehevyys on vuosien kuluessa kasvanut ja ravintoketju vinoutunut. Hepari on luokiteltu huonoon ekologiseen tilaan.

Koko järvi ja sen itäosan ruovikoituneet rannat kuuluvat Heparin lintujensuojelualueeseen. Hepari on nykyisellään suojeluarvoltaan heikentynyt särkikalavaltainen järvi ja lintuvetenä kunnostuksen tarpeessa.
Järvelle laskettiin kuormitus ympäristöhallinnon VEMALA-ohjelmalla ja kuormituksen vähentämistavoite Load Lake Response -ohjelmalla. Ulkoista kuormitusta tulisi vähentää fosforin osalta 84 % ja typen osalta 39 %, jotta järvi saavuttaisi hyvän ekologisen tilan.

Heparin ravinnepitoisuudet ovat kasvaneet vuosi vuodelta, vaikka ulkoinen kuormitus järveen on vähentynyt. Levien määrä on myös kasvanut vuosien kuluessa. Vesinäytetulosten perusteella järvi on voimakkaan sisäkuormitteinen. Tähän saattaa olla syynä aikaisempi ulkoinen kuormitus, järven mataluus ja alttius tuulen sekoittavalle vaikutukselle, voimakas ilmastus sekä runsas ja särkivaltainen kalasto. Heparin eläinplankton on pienikokoista ja siitä puuttuvat lähes täysin suurikokoiset vesikirput, jotka pystyisivät laiduntamaan leviä tehokkaasti.

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on kaikkein tärkein kunnostustoimenpide. Pelloilla tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi haja-asutuksen jätevesien poisjohtaminen tai parempi käsittely ovat mahdollisia toimenpiteitä. Sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi tehokkaampi hoitokalastus olisi todennäköisesti tehokas kunnostuskeino. Pitkän viipymän omaavalle Heparille myös maltillinen kemikaalikäsittely vähentäisi huomattavasti sisäistä kuormitusta. Umpeenkasvua on mahdollista hillitä järven vedenpinnan nostolla, joskin rannan tuntumassa on joitakin mahdollisesti kastuvia saunarakennuksia.

Heparin lintujensuojelualueen arvoa nostaa umpeenkasvun estäminen ja särkikalavaltaisuuden vähentäminen. Alueen linnustollista tilaa on mahdollista kohentaa myös esimerkiksi pienpetopyynnillä.

Kunnostussuunnitelmassa esitetään kunnostustyön vuosisuunnitelma vuosille 2020–2030.