Valitse sivu

Julkaisu 289/2018

LINKKI 2017-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 816 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 1076 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa positiivista. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä läheni 7 000 ja alueen jäteveden käsittelyn tilasta voitiin tehdä uusi tilannekatsaus, joka oli kahdeksas laatuaan. Hanke laati vuoden aikana läpikäydyistä alueista tiivistelmät, aluekortit, joilla täydennettiin Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen aluekortistoa. Aluekortit julkaistiin myös molemmilla kotimaisilla kielillä internetissä havainnollisessa karttamuodossa. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Vuonna 2017 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli virkeämpää kuin aiempina vuosina. Lainsäädännön muuttuessa neuvonta joutui taas kerran sopeutumaan uusiin pykäliin: neuvontamateriaali sekä neuvonnan käytännöt päivitettiin. Neuvonnassa painotettiin entistä enemmän jäteveden käsittelystä koituvia ympäristöhyötyjä, mm. järjestämällä tiedotuskampanja talousjätevesistä. Neuvonnassa otettiin käyttöön moderneja viestintäkanavia, kuten sosiaalinen media. Neuvonnan sisältöä lähdettiin kehittämään paikallisempaan suuntaan pilotoimalla vesiensuojelullista kokonaistarkastelua, jossa hyödynnettiin VEMALA-mallinnusta. Myös tiedonhallintaa edistettiin hankkeessa yhteistyössä Kehä-hankkeen kanssa. Raportoinnissa pystyttiin hyödyntämään edellishankkeessa kehitettyä paikkatietokantaa ja lisäksi testattiin ja toteutettiin jatkohanketta varten sähköinen tiedonkeruulomake.

Liite 8, tilannekatsaus 2017