Valitse sivu

Julkaisu 275/2017

Pistemäisten jätevesikuormittajien osalta yhteistarkkailu perustuu ympäristölupavelvoitteisiin. Vuonna 2016 pistekuormittajista oli mukana kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa, Sappi Kirkniemen paperitehdas ja jälkitarkkailuvelvoitteen kautta Mondi Lohja Oy:n paperitehdas. Yhteistarkkailuun osallistui myös Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö. Uudenmaan ELY-keskuksen tuottamia Väänteenjoen vedenlaatutuloksia hyödynnettiin tarkkailun raportoinnissa.

Lohjanjärven kokonaistilanne on varsin hyvä: vuoden 2016 happitilanne oli kokonaisuutena moitteeton eikä ravinnepitoisuuksissa ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ilahduttavaa on myös järven eteläosan syvänteiden pohjien parantunut happitilanne. Aluetta hapetetaan paperitehtaan toimeksiannosta, mutta parantunut tilanne selittynee todennäköisesti suurelta osin sillä, että yhä suurempi osuus alueesta ei pysyvästi jäätynyt koko talven aikana.

Lohjanjärven ekologinen tila on arvioitu pääasiassa hyväksi. Järven heikkolaatuisimmat alueet löytyvät tulojokien vaikutusalueilta, jossa hajakuormituksen vaikutus on voimakkainta. Väänteenjoen vaikutusalueella olevat Lohjan keskustaajaman lähivedet ja Nummenjoen vaikutusalueella oleva Maikkalanselkä ovat rehevämpiä ja huonokuntoisempia kuin järven muut selkäalueet. Erityisesti Maikkalanselän tila vaikuttaa vuosi vuodelta huolestuttavammalta.

Pistemäisen jätevesikuormituksen selviä vaikutuksia havaittiin vuoden 2016 tuloksissa melko vähän. Lohjan keskustaajaman lähivesillä suorimmin jätevesikuormitukseen viittaavat mittaustulokset todettiin talvella Liessaaren 13 metrisen syvänteen pohjalla kohonneissa typpipitoisuuksissa ja sähkönjohtavuuksissa.

Järven eteläosan pistekuormituksen vaikutusalueilla veden laatu on monen laatuominaisuuden osalta sitä heikompi, mitä lähempänä paperitehtaan ja Peltoniemen yhdyskuntapuhdistamon purkuputkia ollaan. Kokonaisuutena eteläosan vedet jäävät ravinnetasoltaan kuitenkin selvästi alle Lohjanjärven koillisosan alueen, jonne tulojokien hajakuormitus eniten vaikuttaa.