Valitse sivu

Julkaisu 277/2017

Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun vuonna 2016 osallistuivat Lohjan kaupungin vesihuolto, ympäristönsuojelu ja kaupunkitekniikka (Ojamonkankaan ja Harjun kaatopaikkojen jälkitarkkailut sekä Suitiantien välivarastointialue), Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski-Lohjan Pesula, Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Lemminkäinen Infra Oy / Muijalan asfalttiasema, Nordic Waterproofing Oy kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / MBR Lohjan betoniasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Skanska Infra Oy / Ratametsän maankaatopaikka. Pohjaveden tarkkailu perustui eri osapuolten ympäristölupaehtojen mukaisiin tarkkailuohjelmiin. Vuonna 2016 mittauksia tehtiin 12 vedenottamolta, Tytyrin kalliopohjavedestä ja 76 pohjavesiputkesta tai kaivosta.
Myllylammen ja Porlan tarkkailualueella vedenottamoiden vedenlaatu oli hyvä. Pohjavesialueella todettiin edellisten vuosien tapaan kohonneita kloridipitoisuuksia. Sekä Ojamonkankaan että Harjun suljettujen kaatopaikkojen vaikutukset oli todettavissa lähialueen pohjavedessä.
Kaivolan, Pappilankorven ja Moisionpellon vedenottamoilla raudan ja mangaanin pitoisuudet olivat koholla, muilta osin vedenlaatu oli hyvä. Paikoin alueen pohjavedestä mitattiin melko korkeita kloridipitoisuuksia.
Lempolan, Takaharjun ja Lehmijärven vedenottamoiden vesi oli hyvälaatuista. Tarkkailualueella korkeimmat kloridipitoisuudet todettiin kantatien 1125 läheisyydessä ja teollisuuslaitosten vaikutus näkyi paikallisesti vedenlaadussa mm. lievästi kohonneina metallien pitoisuuksina.
Uusniityn vedenottamolla todettiin aiempien vuosien tapaan pieniä pitoisuuksia torjunta-aineita. Tarkkailualueen pohjavedessä oli nähtävissä teollisuuden ja kaatopaikkojen vaikutuksia.
Tytyrin kaivosveden laatu täytti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pusulan Kylmälähteen vedenottamon ja varavedenottamoiden (Sammatin Kukkusnummi ja Karjalohjan Laivaranta) vedenlaatu oli hyvää vuonna 2016.
Pohjaveden ympäristönlaatunormin 25 mg/l ylittäneitä kloridipitoisuuksia todettiin Moisionpellon, Pappilankorven ja Uusniityn vedenottamoilla sekä Tytyrin kaivosvedessä. Lievästi kohonneita kloridipitoisuuksia oli Myllylammen, Lempolan, Takaharjun ja Lehmijärven vedenottamoiden raakavedessä.
Vuonna 2016 tutkittiin kattavasti vedenottamovesien radioaktiivisuus eikä missään tutkitussa kohteessa todettu viitearvon ylittäviä annoksia radioaktiivisuutta. Siloksaanien ja CFC-yhdisteiden määritykset tulivat mukaan VOC-analyysipakettiin vuoden 2016 loppupuolella. Yhdisteitä todettiin erittäin pieniä pitoisuuksia yksittäisissä pisteissä eri puolilla pohjavesialuetta.